بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برنامه زمانبندی جلسه های داوری دوره کارشناسی تیر ماه 95

برنامه زمانبندی جلسه های داوری دوره کارشناسی تیر ماه 95  را اینجا ببینید.

نکته: دانشجویان موظف هستند راس ساعت 8 صبح در دانشکده حضور یافته، مدارک خود را تحویل گرفته و شیت‌های خود را حداکثر تا ساعت 8:30 آماده نمایند.