نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی

رخدادهای آموزشی دانشکده از قبیل زمان انتخاب واحد، زمان حذف و اضافه و برنامه امتحانات... از این طریق قابل دسترسی هستند.

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1397-1396