بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

نیلوفر نجفی. تکنولوژی معماری (کارشناسی ارشد). طرح 3. طراحی پارامتریک و بهینه سازی برج های اداری خوردین