بخش های دانشکده بخش های دانشکده

تقویم آموزشی تقویم آموزشی

رخدادهای آموزشی دانشکده از قبیل زمان انتخاب واحد، زمان حذف و اضافه و برنامه امتحانات... از این طریق قابل دسترسی هستند.

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1397-1396