بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

نمایش 37 نتیجه
از 1
 
حمیدرضا ابراهیمی

حمیدرضا ابراهیمی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر ادیبی

علی اصغر ادیبی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 313
پست الکترونیکی: 
سیدغلامرضا اسلامی

سیدغلامرضا اسلامی 

استاد
شماره تماس: 02166409696
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید یحیی اسلامی

سید یحیی اسلامی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 
غلامرضا اکرمی

غلامرضا اکرمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 317
پست الکترونیکی: 
الهام اندرودی

الهام اندرودی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا انصاری

حمیدرضا انصاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 
مجید پرچمی جلال

مجید پرچمی جلال 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
کتایون تقی زاده آذری

کتایون تقی زاده آذری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 311
پست الکترونیکی: 
مهدی چمران

مهدی چمران 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عیسی حجت

عیسی حجت 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 
شاهین حیدری

شاهین حیدری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 303
پست الکترونیکی: 
سید حسین حسینی نورزاد

سید حسین حسینی نورزاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
سعید حقیر

سعید حقیر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
پیروز حناچی

پیروز حناچی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 303
پست الکترونیکی: 
محمدحسن خادم زاده

محمدحسن خادم زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 320
پست الکترونیکی: 
سعید خاقانی

سعید خاقانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی رضازاده اردبیلی

مجتبی رضازاده اردبیلی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 309
پست الکترونیکی: 
حسین طوسی

حسین طوسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
پرستو عشرتی

پرستو عشرتی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 
علیرضا عینی فر

علیرضا عینی فر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 321
پست الکترونیکی: 
افرا غریب پور

افرا غریب پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 311
پست الکترونیکی: 
مریم غروی الخوانساری

مریم غروی الخوانساری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیه فدائی نژاد بهرامجردی

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا قیابکلو

زهرا قیابکلو 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 302
پست الکترونیکی: 
محمد باقر کبیر صابر

محمد باقر کبیر صابر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حشمت اله متدین

حشمت اله متدین 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 321
پست الکترونیکی: 
محمود محمدحسین زاده گلابچی

محمود محمدحسین زاده گلابچی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدامیرسعید محمودی

سیدامیرسعید محمودی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 
صدیقه مسائلی

صدیقه مسائلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 
قاسم مطلبی

قاسم مطلبی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 
حامد مظاهریان

حامد مظاهریان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 307
پست الکترونیکی: 
سیدامیر منصوری

سیدامیر منصوری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید نجفی زیارانی

سعید نجفی زیارانی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرزین نگارستان

فرزین نگارستان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید یوسفی

سعید یوسفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
علی وکیلی اردبیلی

علی وکیلی اردبیلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 320
پست الکترونیکی: 
نمایش 37 نتیجه
از 1