بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 749 نتیجه
از 38
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارائه معماری به کمک رایانه 9101550 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 سید یحیی اسلامی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آسیب شناسی بافت های تاریخی 9101476 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 02 مجتبی رضازاده اردبیلی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00)
آسیب شناسی بافت های تاریخی 9101476 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 محمدحسن خادم زاده هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00)
ایستائی 9101155 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 حسین طوسی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00)
ایستائی 9101155 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 سعید یوسفی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00)
آشنایی با اصول حفاظت و مرمت 9101611 3 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 مجتبی رضازاده اردبیلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00)
آشنایی با فناوری های نوین در مطالعه و برداشت میراث معماری و میراث شهری 9101479 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 الهام اندرودی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00)
آشنایی با فناوری های نوین در مطالعه و برداشت میراث معماری و میراث شهری 9101479 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 02 الهام اندرودی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00)
انسان، طبیعت، معماری 9101129 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 محمد باقر کبیر صابر هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00)
انسان و محیط 9101535 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 علیرضا عینی فر هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00)
بیان معماری 2 9101545 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 عیسی حجت هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 2 9101545 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 04 افرا غریب پور هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 2 9101545 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 حمیدرضا انصاری هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
تاریخ باغ و منظر جهان 9101518 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 حشمت اله متدین هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00)
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 9101002 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 زهرا قیابکلو هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00)
تنظیم شرایط محیطی 9101040 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 زهرا قیابکلو هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00)
حکمت معماری در ایران 9101534 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 02 افرا غریب پور هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00)
خاستگاه های نظریه معماری در دوران معاصر 9101543 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 سعید حقیر هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
روشهای مدیریت پروژه 2 9101265 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 سعید یوسفی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00)
روشها و فن آوری های نو در مستند سازی و تاریخ نگاری معماری ایران 9101643 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 الهام اندرودی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 749 نتیجه
از 38