بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 535 نتیجه
از 27
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارائه معماری به کمک رایانه 9101550 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 سید یحیی اسلامی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آسیب شناسی بافت های تاریخی 9101476 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 02 پیروز حناچی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00)
آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی 9101473 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 02 محمدحسن خادم زاده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00)
آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی 9101473 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 مجتبی رضازاده اردبیلی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00)
ایستائی 9101155 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 حسین طوسی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(08:00 - 10:00)
ایستائی 9101155 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 سعید یوسفی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(08:00 - 10:00)
آشنایی با اصول حفاظت و مرمت 9101611 3 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 مجتبی رضازاده اردبیلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00)
آشنایی با اصول حفاظت و مرمت 9101611 3 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 مجتبی رضازاده اردبیلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00)
آشنایی با فناوری های نوین در مطالعه و برداشت میراث معماری و میراث شهری 9101479 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 الهام اندرودی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00)
اشنایی با مرمت ابنیه 9101308 3 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 مجتبی رضازاده اردبیلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00)
انسان طبیعت، معماری 9101129 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 محمد باقر کبیر صابر هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00)
انسان و محیط 9101535 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 علیرضا عینی فر هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00)
بیان معماری 2 9101545 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 حمیدرضا انصاری هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 2 9101545 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 05 افرا غریب پور هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 2 9101545 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 عیسی حجت هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
برآوردومدیریت کارگاه 9101205 3 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 سید حسین حسینی نورزاد هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) 1396/03/30(08:00 - 12:00)
برآوردومدیریت کارگاه 9101205 3 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 مجید پرچمی جلال هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1396/03/30(08:00 - 12:00)
برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها 9101510 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 حسین طوسی هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1396/03/29(10:00 - 12:00)
پروژه های موردی مدیریت 9101511 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 مجید پرچمی جلال هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00)
تاریخ باغ و منظر جهان 9101518 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 حشمت اله متدین هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 535 نتیجه
از 27