بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 657 نتیجه
از 33
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارائه معماری به کمک رایانه 9101550 2 کارشناسی معماریArchitecture 01 سید یحیی اسلامی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
ارزیابی محیطمصنوع 9101179 3 دکتری معماریArchitecture 01 سیدغلامرضا اسلامی هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص
ایستائی 9101155 2 کارشناسی معماریArchitecture 01 حسین طوسی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00)
ایستائی 9101155 2 کارشناسی معماریArchitecture 02 سعید یوسفی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00)
آشنایی با اصول حفاظت و مرمت 9101611 3 کارشناسی معماریArchitecture 01 پیروز حناچی هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
بیان معماری 1 9101113 2 کارشناسی معماریArchitecture 05 سعید نجفی زیارانی هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 1 9101113 2 کارشناسی معماریArchitecture 01 عیسی حجت هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 3 9101529 2 کارشناسی معماریArchitecture 05 افرا غریب پور هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 3 9101529 2 کارشناسی معماریArchitecture 01 عیسی حجت هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 3 9101529 2 کارشناسی معماریArchitecture 03 حمیدرضا انصاری هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
برآورد و مدیریت کارگاه 9101205 3 کارشناسی معماریArchitecture 01 مجید پرچمی جلال هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1396/10/26 (08:00 - 12:00)
برنامه دهی و روش های طراحی 9101532 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 سیدامیرسعید محمودی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
پروژه تکنولوژی معماری 1 9101490 3 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 02 کتایون تقی زاده آذری هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص
پروژه تکنولوژی معماری 1 9101490 3 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 محمود محمدحسین زاده گلابچی هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص
پروژه های موردی مدیریت 9101511 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 مجید پرچمی جلال هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00)
پروژه های موردی مدیریت 9101511 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 03 سعید یوسفی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00)
پروژه های موردی مدیریت 9101511 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 02 سید حسین حسینی نورزاد هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00)
تاریخ شهر و شهرسازی در ایران 9101636 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 محمدحسن خادم زاده هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00)
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 9101002 2 کارشناسی معماریArchitecture 01 زهرا قیابکلو هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
تحلیل انرژی 9101437 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 علی وکیلی اردبیلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 657 نتیجه
از 33