بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 21 - 40 از 701 نتیجه
از 36
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
طراحی معماری 5 9101608 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 علیرضا عینی فر هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 5 9101608 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 04 حمیدرضا ابراهیمی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 5 9101608 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 05 مریم غروی الخوانساری هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 5 9101608 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 غلامرضا اکرمی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 5 9101608 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 صدیقه مسائلی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
حکمت معماری در ایران 9101534 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 02 افرا غریب پور هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00)
معماری، اقلیم و آسایش 9101430 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 علی وکیلی اردبیلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00)
ساختمان 1 9101123 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 علی وکیلی اردبیلی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 12:00)
ساختمان 1 9101123 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 علی وکیلی اردبیلی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 12:00)
ساختمان 2 9101602 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 سید حسین حسینی نورزاد هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 12:00)
ساختمان 2 9101602 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 سید حسین حسینی نورزاد هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 12:00)
مصالح ساختمانی 9101601 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 سعید یوسفی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00)
مصالح ساختمانی 9101601 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 حسین طوسی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00)
آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی 9101473 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 مجتبی رضازاده اردبیلی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00)
سیستم های ساختمانی 9101085 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 کتایون تقی زاده آذری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00)
سیستم های ساختمانی 9101085 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 کتایون تقی زاده آذری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00)
مطالعات تطبیقی معماری معاصر ایران و جهان 9101627 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 سعید حقیر هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00)
ارائه معماری به کمک رایانه 9101550 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 سید یحیی اسلامی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
مدیریت تشکیلات کارگاهی 9101600 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 سید حسین حسینی نورزاد هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (08:00 - 12:00)
مدیریت تشکیلات کارگاهی 9101600 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 سید حسین حسینی نورزاد هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (08:00 - 12:00)
نمایش 21 - 40 از 701 نتیجه
از 36