بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 21 - 40 از 749 نتیجه
از 38
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
زبان تخصصی معماری 9101620 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 سیدامیرسعید محمودی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00)
ساختمان 1 9101123 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 علی وکیلی اردبیلی هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 12:00)
ساختمان 2 9101602 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 سید حسین حسینی نورزاد هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 12:00)
سازه های معاصر 9101542 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 محمود محمدحسین زاده گلابچی هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00)
سیر تحول قوانین و تشکیلات میراث فرهنگی 9101340 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 پیروز حناچی هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00)
سیستم های ساختمانی 9101085 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 کتایون تقی زاده آذری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00)
سیستم های ساختمانی پیشرفته 9101489 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 حسین طوسی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00)
سمینار معماری داخلی و عرصه های وابسته 9101467 1 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 حمیدرضا انصاری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
سمینار و روش تحقیق 9101508 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 حسین طوسی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00)
شناخت و بیان منظر 9101420 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 احمدعلی فرزین هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
طراحی ساختمان های بتنی 9101559 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 کتایون تقی زاده آذری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00)
طراحی فضاهای شهری 9101610 3 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 صدیقه مسائلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
طراحی فضاهای شهری 9101610 3 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 مریم غروی الخوانساری هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
طراحی معماری 1 9101604 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 05 سیدامیرسعید محمودی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 1 9101604 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 عیسی حجت هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 1 9101604 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 حمیدرضا انصاری هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 3 9101606 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 04 سعید حقیر هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 3 9101606 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 احمدعلی فرزین هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 3 9101606 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 05 علی اصغر ادیبی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 3 9101606 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 فرزین نگارستان هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
نمایش 21 - 40 از 749 نتیجه
از 38