بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 21 - 40 از 657 نتیجه
از 33
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تحلیل وپژوهش معماری 9101189 3 دکتری معماریArchitecture 01 علیرضا عینی فر هرهفته دو شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
تحلیل و طراحی روستا 9101603 3 کارشناسی معماریArchitecture 01 حمیدرضا ابراهیمی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1396/11/04 (16:00 - 18:00)
تحلیل و طراحی روستا 9101603 3 کارشناسی معماریArchitecture 02 غلامرضا اکرمی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1396/11/04 (16:00 - 18:00)
تنظیم شرایط محیطی 9101040 2 کارشناسی معماریArchitecture 01 زهرا قیابکلو هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
حقوق معماری ارشد 9101537 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 مجید پرچمی جلال هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00)
حکمت هنر و فناوری در معماری 9101454 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 محمد باقر کبیر صابر هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق در پژوهش های حفاظت و مرمت 9101599 3 دکتری معماریArchitecture 01 شاهین حیدری هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق در مطالعات معماری 9101633 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 سمیه فدائی نژاد بهرامجردی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 9101531 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 علیرضا عینی فر هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق وتدوین پایان نامه 9101281 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 علیرضا عینی فر هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
روشهای مدیریت پروژه 1 9101370 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 مجید پرچمی جلال هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
روشهای مدیریت پروژه 2 9101265 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 سعید یوسفی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
روشهای مدیریت پروژه 2 9101265 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 02 مجید پرچمی جلال هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
روشها و فن آوری های نو در مستند سازی و تاریخ نگاری معماری ایران 9101643 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 الهام اندرودی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00)
ساختمان 1 9101123 2 کارشناسی معماریArchitecture 01 علی وکیلی اردبیلی هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1396/11/04 (08:00 - 12:00)
ساختمان 2 9101602 2 کارشناسی معماریArchitecture 02 سید حسین حسینی نورزاد هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1396/11/04 (08:00 - 12:00)
سیر تحول باغ سازی و معماری منظر در سبک های جهانی 9101565 3 دکتری معماریArchitecture 01 حشمت اله متدین هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
سیستم های ساختمانی و روش های اجرا 9101502 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 سعید یوسفی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
سمینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و بافت های شهری 9101472 1 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 سمیه فدائی نژاد بهرامجردی هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00)
سمینار تجارب مطالعات معماری و شهرسازی ایران 9101640 1 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 محمدحسن خادم زاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00)
نمایش 21 - 40 از 657 نتیجه
از 33