بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 641 - 657 از 657 نتیجه
از 33
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کاربردپیشرفته کامپیوتر درمعماری داخلی 9101176 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 سید یحیی اسلامی درس(ع): شنبه 14:00-16:00
کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه 9101505 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 کتایون تقی زاده آذری درس(ع): دو شنبه 14:00-16:00
کاربرد کامپیوتر در معماری 9101204 2 کارشناسی معماریArchitecture 02 سید یحیی اسلامی درس(ع): دو شنبه 08:00-10:00
مدیریت تدارکات پروژه 9101512 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 10 مجید پرچمی جلال درس(ت): یک شنبه 14:00-16:00
مدیریت تدارکات پروژه 9101512 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 11 سعید یوسفی درس(ت): یک شنبه 16:00-18:00
مراتب اجرایی ساختمان 9101538 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 محمد فرضیان درس(ع): شنبه 08:00-10:00
مسائل محیطی بنا 9101178 3 دکتری معماریArchitecture 01 شاهین حیدری درس(ت): دو شنبه 09:00-12:00
مصالح ساختمانی 9101601 2 کارشناسی معماریArchitecture 01 کتایون تقی زاده آذری درس(ت): شنبه 08:00-10:00
مصالح ساختمانی 9101601 2 کارشناسی معماریArchitecture 02 سعید یوسفی درس(ت): شنبه 08:00-10:00
معماری جهان 9101551 2 کارشناسی معماریArchitecture 01 سعید حقیر درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
مقاومت مصالح و سازه های فلزی 9101145 2 کارشناسی معماریArchitecture 01 محمود محمدحسین زاده گلابچی درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی معماریArchitecture 01 عیسی حجت درس(ع): سه شنبه 14:00-18:00
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی معماریArchitecture 02 حمیدرضا انصاری درس(ع): سه شنبه 14:00-18:00
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی معماریArchitecture 05 سید یحیی اسلامی درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی معماریArchitecture 06 افرا غریب پور درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی معماریArchitecture 03 محمد فرضیان درس(ع): سه شنبه 14:00-18:00
منظر معاصر 9101411 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 سیدامیر منصوری درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00
نمایش 641 - 657 از 657 نتیجه
از 33