بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 553 نتیجه
از 28
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
سیستم های ساختمانی 9101085 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 کتایون تقی زاده آذری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00)
سیستم های ساختمانی 9101085 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 کتایون تقی زاده آذری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00)
فناوری های دیجیتال در تکنولوژی معماری 9101494 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 کتایون تقی زاده آذری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
سمینار معماری داخلی و عرصه های وابسته 9101467 1 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 حامد مظاهریان هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
معماری اسلامی 1 9101552 3 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 حامد مظاهریان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00)
فناوری های نوین ساخت 9101503 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 کتایون تقی زاده آذری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00)
طراحی ساختمان های بتنی 9101559 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 کتایون تقی زاده آذری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00)
طراحی ساختمان های بتنی 9101559 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 کتایون تقی زاده آذری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00)
تحلیل وپژوهش معماری 9101189 3 دکتری تکنولوژیTechnology 01 علیرضا عینی فر هرهفته دو شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 پرستو عشرتی | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 05 سیدامیرسعید محمودی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 07 افرا غریب پور | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 3 9101529 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 05 افرا غریب پور هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 3 9101529 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 پرستو عشرتی هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 1 9101113 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 پرستو عشرتی هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 2 9101605 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 05 سعید حقیر | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 2 9101605 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 سعید خاقانی | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 4 9101607 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 علیرضا عینی فر | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 4 9101607 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 صدیقه مسائلی | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 4 9101607 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 05 مهدی چمران | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 553 نتیجه
از 28