بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 641 - 660 از 749 نتیجه
از 38
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مبانی معرفتی علوم معماری در اسلام 9101462 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 محمد باقر کبیر صابر هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/14 | 10:00 - 12:00
مبانی نظری فناوری معماری 9101581 3 دکتری تکنولوژیTechnology 01 محمود محمدحسین زاده گلابچی هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1394/10/14 | 18:00 - 20:00
مبانی نظری و تاریخ علم حفاظت و مرمت میراث معماری و شهری 9101622 3 دکتری تکنولوژیTechnology 01 پیروز حناچی هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1394/10/25 | 21:00 - 22:00
مبانی نظری و حکمت منظر 9101410 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 02 سیدامیر منصوری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/13 | 11:00 - 13:00
مبانی نظری و حکمت منظر 9101410 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 سیدامیر منصوری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/21 | 08:30 - 10:00
مدیریت تدارکات پروژه 9101512 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 مجید پرچمی جلال هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1394/10/19 | 14:00 - 16:00
مدیریت تدارکات پروژه 9101512 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 12 مجید پرچمی جلال هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1394/10/19 | 14:00 - 16:00
مراتب اجرایی ساختمان 9101538 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 محمد فرضیان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) 1394/10/21 | 10:00 - 12:00
مصالح ساختمانی 9101601 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 سعید یوسفی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/19 | 10:00 - 12:00
مصالح و فناوری های نوین ساختمانی 9101495 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 کتایون تقی زاده آذری هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/25 | 20:00 - 22:00
مطالعه و شناخت بناها و بافت‌های تاریخی 9101459 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 02 محمدحسن خادم زاده هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/21 | 10:00 - 12:00
مطالعه و شناخت بناها و بافت‌های تاریخی 9101459 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 محمدحسن خادم زاده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/21 | 10:00 - 12:00
معماری اسلامی(حکمت وروش ها) 9101180 3 دکتری تکنولوژیTechnology 01 عیسی حجت هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) 1394/10/20 | 09:00 - 09:30
معماری جهان 9101551 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 الهام اندرودی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00
معماری جهان 9101551 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 الهام اندرودی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00
معماری معاصر 1 9101530 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 سعید حقیر هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/16 | 08:00 - 10:00
مقاومت مصالح و سازه های فلزی 9101558 3 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 محمود محمدحسین زاده گلابچی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/22 | 08:00 - 10:00
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 محمد فرضیان هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | -
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 عیسی حجت هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | -
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 06 سعید نجفی زیارانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | -
نمایش 641 - 660 از 749 نتیجه
از 38