بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

تاسیسات الکتریکی (نور و صدا)

نام درس تاسیسات الکتریکی (نور و صدا)
کد درس 9101002
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز