بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

برآورد و مدیریت کارگاه

نام درس برآورد و مدیریت کارگاه
کد درس 9101205
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز