بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

پروژه های موردی مدیریت

نام درس پروژه های موردی مدیریت
کد درس 9101511
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز