بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

برنامه دهی و روش های طراحی

نام درس برنامه دهی و روش های طراحی
کد درس 9101532
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز