Departments Departments

News News

جدول زمانبندی جلسه های داوری دوره کارشناسی تیر ماه 96

قابل توجه دانشجویانی که می خواهند تیر ماه از پروژه خود دفاع نمایند.

دانشجویان برای دفاع صبح، راس ساعت 8  و دفاع بعد از ظهر، رأس ساعت 12 در دانشکده حضور یافته، مدارک خود را تحویل گرفته و شیت‌های خود را حداکثر تا ساعت شروع دفاع نصب نمایند. پس از شروع اولین دفاع دانشجویان حق نصب مدارک خود را نخواهند داشت.

جدول زمانبندی جلسه های داوری را اینجا ببینید.