بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مدیر بخش ها مدیر بخش ها


مدیر گروه معماری
سید امیر سعید محمودی

مدیر گروه منظر شهری
سید امیر منصوری

مدیر گروه مرمت
 پیروز حناچی

مدیر گروه تکنولوژی
 محمود گلابچی