بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کارکنان کارکنان

کارکنان دانشکده معماری (به ترتیب حروف الفبا)
 

زهرا اسمعیلی

مسئول دفتر رئیس دانشکده

تلفن: 66409696

ایمیل: esmaeiliz38@ut.ac.ir

لیدا تندرست

کارشناس بخش دکتری

تلفن: 66956558

ایمیل: lidatandorost@ut.ac.ir

زهره حاجی محمدی

کارشناس آموزش (کارشناسی)

تلفن:

ایمیل:

 

ناهید خلیلی

کاردان دانشکده معماری

تلفن:

ایمیل: nahidkhalili@ut.ac.ir

آزاده دهفولی

کارشناس بخش کارشناسی

تلفن: 61113480

ایمیل: a.dehfooli@ut.ac.ir

صبا زین العابدین طهرانی

کارشناس بخش کارشناسی ارشد

تلفن: 66955623

ایمیل: sabatehrani@ut.ac.ir

شهین علیزاده

کارشناس بخش کارشناسی

تلفن: 61113480

ایمیل: alizadeh970@ut.ac.ir

 

سارا کریمی پناهان

کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی)

تلفن:

ایمیل:

فاطمه محمودی زاده

کارشناس دانشکده معماری و مسئول وبسایت

تلفن: 66409696

ایمیل: f_mahmoodizade@ut.ac.ir