بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کارکنان کارکنان

ردیف

نام همکار

پست سازمانی

آدرس ایمیل

1

لیدا تندرست

کارشناس دانشکده معماری

lidatandorost@ut.ac.ir

2

ناهید خلیلی

کمک کارشناس قطب علمی دانشکده معماری

nahidkhalili@ut.ac.ir

3

آزاده دهفولی

کارشناس دانشکده معماری

a.dehfooli@ut.ac.ir

4

صبا زین العابدین طهرانی

کاردان دانشکده معماری

sabatehrani@ut.ac.ir

5

شهین علیزاده

کارشناس دانشکده معماری

alizadeh970@ut.ac.ir

6

زهرا اسمعیلی

مسئول دفتر دانشکده معماری

esmaeiliz38@ut.ac.ir

7

فاطمه محمودی زاده

کارشناس دانشکده معماری

s_mahmoodizade@ut.ac.ir

8

آذر مرتضوی

کارشناس مسئول دانشکده معماری

a.mortazavi@ut.ac.ir