بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

علیرضا عینی فر

علیرضا عینی فر

علیرضا عینی فر    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 66409696
اتاق: 321
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمود پورسراجیان تبیین چارچوب نظری حفاظت و بازآفرینی یک پارچه بناهای تاریخی براساس پگونگی تعامل انسان و مکان دکتری تخصصی Ph.D
کاوه رستم پور بررسی نقش وبژگی های منطقه ای در معماری مسکونی نمونه موردی :معماری مسکونی شرکت نفت دکتری تخصصی Ph.D

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل وپژوهش معماری 9101189 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 9101531 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق وتدوین پایان نامه 9101281 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
طراحی معماری 4 9101607 5 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح معماری ارشد 1 9101533 4 02 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
انسان و محیط 9101535 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تاریخ تحولات مسکن درایران 9101183 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
طرح معماری 5 9101109 5 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
تحلیل وپژوهش معماری 9101189 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1395
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 9101531 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
طرح معماری 4 9101108 5 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
طرح معماری ارشد 1 9101533 4 02 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
انسان و محیط 9101535 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/26 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
تاریخ تحولات مسکن درایران 9101183 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1395/03/27 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
طرح معماری 5 9101109 5 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
انسان و محیط 9101535 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/14 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 9101531 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/13 | 08:30 - 10:00 ترم اول 1394
روش تحقیق و نگارش رساله 9101185 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1394/10/27 | 09:00 - 12:00 ترم اول 1394
طرح معماری 4 9101108 5 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
طرح معماری ارشد 1 9101533 4 02 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) 1394/10/12 | 18:00 - 19:00 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2