بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

افرا غریب پور

افرا غریب پور

افرا غریب پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 311
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهمقالات ملیهمایش های ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیان معماری 2 9101545 2 04 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی معماری 1 9101604 5 07 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
حکمت معماری در ایران 9101534 2 02 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طرح معماری داخلی 2 9101464 4 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 07 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
بیان معماری 3 9101529 2 05 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح معماری ارشد 1 9101533 4 03 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
بیان معماری 2 9101545 2 05 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
طراحی معماری 1 9101604 5 07 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
بیان معماری 1 9101113 2 06 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
بیان معماری 3 9101529 2 05 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
طرح معماری ارشد 1 9101533 4 03 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
بیان معماری 2 9101545 2 04 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
طراحی معماری 1 9101604 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
طرح ها و مهارت ها در هنرهای سنتی 9101165 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/22 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
بیان معماری 3 9101529 2 05 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
طرح معماری ارشد 1 9101533 4 03 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) 1394/10/12 | 18:00 - 19:00 ترم اول 1394
طرح ها و مهارت ها در هنرهای سنتی 9101165 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/22 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2