بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

غلامرضا اکرمی

غلامرضا اکرمی

غلامرضا اکرمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 317
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهلا پارسایی سرای بافتن انبوه کارشناسی
سجاد دامیار واکاوی عوامل هویت بخش در معماری بومی ،مطالعه موردی:معماری بومی روستایی دکتری تخصصی Ph.D
محیا قاضی زاده خانه ایران در اربانا کارشناسی پـیوسته

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 5 9101608 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 01 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
تحلیل و طراحی روستا 9101603 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1396/11/04 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
طرح معماری 5 9101109 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
روستا 2 9101073 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
طرح معماری 5 9101109 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
روستا 1 9101271 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) | - ترم دوم 1394
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) | - ترم اول 1394
روستا 2 9101073 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) | - ترم اول 1394
طرح معماری 5 9101109 5 03 درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00 ترم دوم 1393
روستا 1 9101271 3 01 درس(ع): چهار شنبه 08:00-12:00 ترم دوم 1393
نمایش 12 نتیجه
از 1