بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

الهام اندرودی

الهام اندرودی

الهام اندرودی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

سوابق تحصیلی

1379،کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا

1385،دکترای انفورماتیک- معماری، انستیتو ملی انفورماتیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی مطالعات پیشرفته (سوکِندای)، توکیو

1388، فوق دکترای انفورماتیک، انستیتو ملی انفورماتیک، توکیو

علائق پژوهشی

فن آوری های نوین در معماری و میراث دیجیتال

طراحی معماری در زمینه های تاریخی

حفاظت از میراث معماری و میراث شهری

تاریخ معماری جهان

معماری تاریخی و معاصر ژاپن

سوابق پژوهشی

       طرح پژوهشی بازسازی سه بعدی معنایی دیجیتال ارگ بم، 1385-1395، انستیتو ملی انفورماتیک توکیو، دانشکدۀ معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، مشاور رازآهنگ

طرح پژوهشی جادۀ ابریشم دیجیتال (پایگاه دانش دیجیتال کاروانسراهای جادۀ ابریشم)، 1382-1385، انستیتو ملی انفورماتیک توکیو، لابراتوار اِوکاو دانشگاه پاریس وَل دو سِن

طرح پژوهشی شناسنامه تحلیلی یادمان ها و ابنیۀ تاریخی ایران، استانداردهای جهانی فراداده (متا دیتا)، 1390، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکدۀ معماری

طرح تحقیقاتی مجموعه پژوهش های بنیادی دفتر فنی (تجربه‌های حفاظت از بناها، محوطه‌ها، و شهرهای تاریخی جهان، دفتر چهارم؛ حفاظت از بناها، محوطه‌ها، و شهرهای تاریخی ایران معاصر: نظریه‌ها، گرایش‌ها، نهادها، تجربه‌ها، دفتر پنجم)، بهار 1380،  دفتر فنی معاونت حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

طرح تحقیقاتی انعطاف پذیری مسکن سنتی ایران، 1379،  معاونت تحقیقاتی دانشکده هنر های زیبای دانشگاه تهران

طرح تحقیقاتی یونسکو برای تهیه فهرست تحلیلی و منظم منطقه ای از کاروانسراهای آسیای میانه، بهار 1379، کمیسیون ملی یونسکو در ایران

طرح تحقیقاتی خانه های تاریخی اصفهان، اردیبهشت 1375 و 1377، مدرسه معماری بل ویل پاریس و دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران انتشار شده در کتاب زیر

Maison d’Ispahan- Diba,Darab. Revault, Philippe. Santelli, Serge- maisonneuve& larose-01/2002

طرح تحقیقاتی آثار خانه در ایران، از نوسنگی تا ساسانی، 1373 - 1375،  دفتر مهندسین مشاور ایران راز و دفتر بهسازی و نوسازی بافت سازمان مسکن. چاپ شده در کتاب زیر:

آثار خانه در ایران، از نوسنگی تا ساسانی، محمدرضا ریاضی، فاطمه مصطفوی، محمود رازجویان، بهمن ادیب زاده، ناشر: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، 1384

سوابق طراحی

طرح توسعه دانشگاه تهران، طرح ساماندهی میدان آزادی، طرح تفضیلی فضای سبز عمودی (1378-1379، دفتر مهندسین مشاور معماری و شهرسازی آمود) 

طرح پردیسان جهت حفظ و بهره برداری از آثار با ارزش تاریخی و فرهنگی (1380-1381، سازمان میراث فرهنگی کشور)

انتشارات و مقالات

  • کتاب ها

اندرودی، الهام (ترجمه) "معماری ژاپن، از آغاز تا شروع دورۀ مِیجی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.

پیشوا یزدی، محمد و اندرودی، الهام. "روایت بنایی تا استادکاری: خاطرات استاد معمار محمد پیشوا یزدی." : موسسه علمی پژوهشی علم معمار، 1391.

E. Andaroodi, M. Matini, K. Ono, "Post-Disaster Virtual Revival: 3D CG Manual Reconstruction of a World Heritage Site in Danger", Chapter In: Virtual Reality-Book2, Ed.: X. Tang, pp. 261-286, InTech, Croatia, 2012

  • مجلات

اندرودی، الهام، صحراکاران، بتول.، منظر فرهنگی باغستان سنتی قزوین، بررسی مفاهیم پایه و تحلیل عناصر و خصیصه ها در حوزۀ کالبدی، نشریۀ باغ نظر، دورۀ 14، شمارۀ 50، مرداد 1395، صص 39-48

اندرودی، الهام.، مستندسازی دانش بنیان میراث معمای در ایران، نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صص 79-91

اندرودی، الهام.، پایگاه دانش دیجیتال معماری: الگوسازی اجزای وجودی و پیوندهای معنایی در سیستم‌های اکتساب دانش آنتولوژیک. نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دوره 19، شماره 2، تابستان 1393، صص 77-90

 

E. Andaroodi, A. Kitamoto, "Online Ontology-Based Knowledge Representation of Historic Buildings: Publishing an RDF-Based Website." International Journal of Heritage in Digital Era 3, no. 3 (2014): 475-499

E. Andaroodi, Digital 2D Data Acquisition of Planar Frontages of Heritage Buildings, Scientific Journal of Architecture, PP 92- 101,  Vol 3, No. 6, 2013

E. Andaroodi, Development of Cultural Tourism: Assessment of Architectural Infrastructures, International Journal of Culture and Tourism Research, Volume 3, No. 3, pp. 29-43, World Cultural Tourism Association, Seoul, 2011

K. Ono , E. Andaroodi, M.R. Matini , A. Einifar , N. Abe, T.  Kawai, A. Kitamoto, O. Bouet, F. Chopin, E. Mokhtari, S. Einifar, 3DCG Reconstitution and Virtual Reality of UNESCO World Heritage in Danger: the Citadel of Bam,in: Journal of Progress in Informatics, 5th issue, March 2008, National Institute of Informatics, pp. 99-135 Print ISSN : 1349-8614, Online ISSN : 1349-8606

E. Andaroodi, F. Andres, A. Einifar, P. Lebigre, N. Kando, Ontology-Based Shape Grammar Schema for Classification of Caravanserais: A Specific Corpus of Iranian Safavid and Ghajar Open, On-route Samples, in: Journal of Cultural Heritage, Volume 7, issue 4, October-December 2006, Elsevier, pp. 312-328, ISSN: 1296-2074

E. Andaroodi, F. Andres, K. Ono, P. Lebigre, Developing a visual lexical model for semantic management of architectural visual data, design of spatial ontology for caravanserais of silk roads, in: Journal of Digital Information Management, Vol. 2,No.4, December 2004, Digital Information Research Foundation, pp. 151-160, ISSN: 0972 7272

  • کنفرانس ها

E. Andaroodi, Z. Taqipour, Architectural Photogrammetry by Non-Metric Cameras: CAD-Based 2D Drawing of Facades from Rectified Photos, Rectified Photos. EuroMed 2012, Progress in Cultural Heritage Preservation, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, Germany/Heidelberg, 2012

E. Andaroodi, A. Kitamoto, Architectural Heritage Online: Ontology-Driven Website Generation for World Heritage Sites in Danger, Digital Heritage, Third International Conference, EuroMed 2010, Lecture Notes in Computer Science, 6436, Springer Verlag, Germany/Heidelberg, 2010

E. Andaroodi, K. Ono, A. Kitamoto, Metadata-Based Terminology Ontology for Knowledge Management of an Architectural Heritage in Danger, Proceeding of Conference on Virtual Systems and Multimedia Dedicated to Digital Heritage (VSMM-Full papers), ARCHAEOLINGUA, Hungary, Budapest, 2008

E. Andaroodi, F. Andres, K. Ono, P. Lebigre, Ontology for caravanserais of silk roads: Needs, processes, constraints, K. ONO (Ed.), Proceeding of Nara international symposium of Digital Silk Roads، National Institute of Informatics, pp. 361-367, ISBN: 4-86049-024-x

E. Andaroodi, M. Matini, N. Abe, K. Ono, and T. Kawai, 3-D Reconstitution and Virtual Reality of World Heritage Site in Danger: the Citadel of Bam, in: proceedings of Virtual Environments 2007, 13th Eurographics Symposium on Virtual Environments, Editor: Dieter Fellner, Eurographics Association, Germany, 2007, ISBN 978-3-905673-64-7 (Eurographics), ISSN 1727-530X, pp. 43, 44

E. Andaroodi, F. Andres, K. Ono, P. Lebigre, Extracting semantic of spatial-lexical information of a corpus on architecture, defining relationship of entities in ontology knowledge model, in: Tutorials and workshops proceedings of 22nd International Conference on Machine Learning (ICML 2005-W8), Bonn, Germany, August 2005

E. Andaroodi, M. Matini, N. Abe, K. Ono, A. Kitamoto, T. Kawai, E. Mokhtari, Simultaneous Implementation of Heterogeneous data for 3-D reconstitution of the UNESCO World Heritage in Danger: Arg-e-Bam, in: proceeding of the Cultural Science and Computer Symposium (Jinmonkon 2007), Information Processing Society of Japan Symposium Series Vol. 2007, No. 15, ISSN 1344-0640, Kyoto, pp. 265-271

E. Andaroodi, K. Ono, M. Naito, RDF to Topic Map, Compatibilities and Differences in Design Process for Bam3DCG Ontology, Forth International Conference on Topic Maps research and Applications, TMRA 2008, Lutz Maicher, Lars Marius Garshol (Eds.),Leipzig, 2008, ISBN: 978-3-941152-05-2

E. Andaroodi, F. Andres, P. Lebigre,  Systematic Recognition of Caravanserais of Silk Roads through Designing a Model of Components Using IT (Information Technology)  by Focusing on Case Studies of Desert Out City Caravanserais in Iran, XXXVII International Congress of Asian and North African Studies, ICANAS XXXVII, Moscow 2004

E. Andaroodi, K. Ono, T. Kawai, A. Einifar, E. Mokhtari, Pushing the Boundary of Knowledge in Cross- Disciplinary Knowledge Model: Intangible Virtual Reconstitution of Tangible World Heritage in Danger, The Sixth International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organizations, Italy, July 2006

J. Godard, F. Andres, E. Andaroodi, K. Maruyama, towards a service- oriented architecture for collaborative management of heterogeneous cultural resources, in:  Lecture Notes in Computer Science, in: Peer-to-Peer, Grid, and Service-Orientation in Digital Library Architectures, 6th Thematic Workshop of the EU Network of Excellence DELOS, Cagliari, Italy, June 24-25, 2004. Volume 3664/2005, August 2005, Springer Berlin / Heidelberg, ISSN 0302-9743 (Print)

M. R., Matini,  E. Andaroodi, A.  Kitamoto,  K.  Ono, Development of CAD-based 3D Drawing as a Basic Resource for Digital Reconstruction of Bam’s Citadel (UNESCO World Heritage in Danger), Proceeding of Conference on Virtual Systems and Multimedia Dedicated to Digital Heritage (VSMM-Full papers), ARCHAEOLINGUA, Hungary, Budapest, 2008

E. Chopin, O. Bouet, E. Andaroodi,K. Ono,E. Mokhtari, V. Gholipour, Modélisation par objets réutilisables : fragmentation en éléments d’une architecture de terre. Application à la modélisation du petit caravansérail de la citadelle de BAM (Iran), Virtual Retrospect 2007, Université Bordeaux III, Bordeaux, France.

K. Ono,  A. Kitamoto, E. Andaroodi, M. Onishi, Y. Nishimura, M.R. Matini, Memory of the Silk Road -The Digital Silk Road Project, Proceeding of Conference on Virtual Systems and Multimedia Dedicated to Digital Heritage (VSMM-Project papers), ARCHAEOLINGUA, Hungary, Budapest, 2008

 

اندرودی الهام، گزارشی از محله امامزاده یحیی تهران، دومین کنگره تاریخ معماری و شهر سازی ایران، بم، فروردین 1379

اندرودی الهام، هاشمی لادن، مشارکت مردمی در باززنده سازی بافتهای تاریخی، سمینار مدیریت فضاهای شهری، شیراز، اسفند 1378

سخنرانی های مدعو

سمینار ارزیابی تجارب بازسازی بم، دانشگاه تهران، پژوهشکدۀ هنر، عنوان: بازسازی سه بعدی مجازی ارگ بم 23 دی 1388، تهران

National Institute of Informatics, Journée Francophone de la Recherche JFR '07, Tokyo, 19 Octobre 2007, Title : "Reconstitution virtuelle en 3 dimensions d’un site en péril, classé patrimoine mondial par l’UNESCO"

École d’Architecture de Paris-Val-de-Seine (EAPVS)- Espace Virtuel de Conception en Architecture et Urbanisme (EVCAU),  Paris, France, 19 May 2004, Title : A lexical-Spatial Knowledge Base for Caravanserais of Silk Roads, Process of Development

Department of Computer Science, Wayne State University, Detroit, Michigan, USA, November 2003, Title: Implementation of Protégé for Developing Architectural Domain Ontology

جوایز

لوح افتخار چهارمین دورۀ جایزۀ کتاب معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی، 1393-1395 برای ترجمۀ کتاب معماری ژاپن، از آغاز تا شروع دورۀ مِیجی، انجمن مفاخر معماری ایران

جایزه بهترین مقاله کامل، 2010، اهدا شده در کنفرانس بین المللی میراث دیجیتال، لیماسول، قبرس

جایزه بهترین مقاله دانشجویی، جادۀ ابریشم دیجیتالی، 2003،  اهدا شده در سمپوزیم بین المللی جاده ابریشم دیجیتالی، نارا، ژاپن

جشنواره جوان خوارزمی گروه هنر، 1380، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

پژوهش فرهنگی برتر سال 1379، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دوره های آموزشی

دوره آموزشی جهانگردی و میراث، برگزار کننده توسط  کمیسیون ملی یونسکو در ایران، سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سازمان میراث فرهنگی، 1379

 JASS’04-Advanced Digital Technology-Assisted Cultural Archive and Preservation Along the Maritime Silk Roads, Japan Society for Promotion of Science (JSPS), National Institute of Informatics, July 2004, Tokyo

عضویت

عضویت در فروم دانشگاه و یونسکو

Forum UNESCO and Heritage

عضویت در مرکز بین المللی راههای تاریخی و مدرن

Centre Internationale d'Etude sur les Routes Anciennes et Modernes

دروس دانشگاهی ارایه شده

معماری جهان

آشنایی با فن آوری های نوین در مرمت ابنیه و بافت های تاریخی

میراث فرهنگی و گردشگری

کاربرد کامپوتر در معماری

طرح کارشناسی ارشد معماری 1

طرح  کارشناسی ارشد مرمت ابنیه و بافت های تاریخی 1

طرح کارشناسی ارشد مرمت ابنیه و بافت های تاریخی 2

کارگاه کارشناسی ارشد معماری داخلی 3

راهنمایی و مشاورۀ پایان نامه های دانشجویی

بازشناسی تعامل عرصه طبیعی و مصنوع شهر تاریخی قزوین با رویکرد منظر فرهنگی، بتول صحراکاران، کاربردی، دانشگاه تهران،1391/06/28

احیای شبکه قلمرو عمومی در بافتهای تاریخی، نمونه موردی محله عودلاجان میانی، فاطمه قدرتی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/11/28

کاربرد فن آوریهای نوین در برنامه ریزی گسترش حیات شهری در ترازهای زیر سطحی به منظور حفاظت بافت تاریخی (بافت تاریخی میدان توپخانه)، روشا رودگر، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/04/17

بازیابی منظر شهر تاریخی با استفاده از فن آوری نوین GIS، زینب تقی پور اناری، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/06/31

حفاظت یکپارچه بافتهای تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی نمونه موردی: خیابان لاله زار، نسیم زند دیزاری، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/06/31

بازآفرینی باغ های ایرانی دوره قاجار با رویکرد منظر طبیعی و فرهنگی، نگار ملکی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/11/19

حفاظت و بازیابی شوادان های دزفول با رویکرد توسعه پایدار و بهره گیری از سیتم های تحلیلی دیجیتال، نوشین محتسبی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/11/19

امکان سنجی ثبت و بازآفرینی بافت های با ارزش روستایی، نمونه موردی: روستای سرآقاسید، لیلا فتح اللهی دهکردی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/11/19

حفاظت و توسعه بافت تاریخی امامزاده یحیی با رویکرد بازآفرینی فضاهای جمعی به کمک بهره گیری از تکنولوژی مدرن، افسانه حسن لاریجانی، کاربردی، دانشگاه تهران،

شهر سنتی - شهر مدرن، شیما عزیزی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/11/30

طراحی بنای میان افزا با رویکرد محرک توسعه در بافت تاریخی، نمونه موردی: طراحی در مجاورت آب انیار دارکوب و بازار پانخل در شهر کاشان، مریم انجم شعاع، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/11/28