بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

علی وکیلی اردبیلی

علی وکیلی اردبیلی

علی وکیلی اردبیلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 320
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
معماری، اقلیم و آسایش 9101430 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ساختمان 1 9101123 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ساختمان 1 9101123 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ساختمان 1 9101123 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (08:00 - 12:00) ترم اول 1396
تحلیل انرژی 9101437 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
طراحی معماری و انرژی 1 9101427 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
معماری، اقلیم و آسایش 9101430 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ساختمان 1 9101123 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1396/03/30(08:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ساختمان 1 9101123 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1396/03/30(08:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ساختمان 1 9101123 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
ساختمان 1 9101123 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
تحلیل انرژی 9101437 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
طراحی معماری و انرژی 1 9101427 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1395
ساختمان 1 9101123 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1395/03/29 | 08:00 - 12:00 ترم دوم 1394
ساختمان 1 9101123 2 02 ( - ) 1395/03/29 | 08:00 - 12:00 ترم دوم 1394
تنظیم شرایط محیطی 9101040 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/26 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
ساختمان 1 9101123 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/23 | 08:00 - 12:00 ترم اول 1394
ساختمان 1 9101123 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/23 | 08:00 - 12:00 ترم اول 1394
تحلیل انرژی 9101437 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/13 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
طراحی معماری و انرژی 1 9101427 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) 1394/10/13 | 19:15 - 21:00 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2