بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

پرستو عشرتی

پرستو عشرتی

پرستو عشرتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی معماری 1 9101604 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
انسان، طبیعت، معماری 9101129 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
بیان معماری 1 9101113 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
بیان معماری 3 9101529 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 9101281 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 9101281 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1