بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

پرستو عشرتی

پرستو عشرتی

پرستو عشرتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 66409696
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه