بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

زهرا قیابکلو

زهرا قیابکلو

زهرا قیابکلو    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 302
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسن آزاد رهیافتی تحلیلی به نگرش فرمی در طراحی آدیتوریوم کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/01
طائفی اقدم امیر صالح بررسی معیارهای مصرف و برچسب انرِژی ساختمان در اقلیم تهران کارشناسی ارشد
حسین باستانی طراحی یک ساختمان اداری با استفاده از فتوولتائیک ها کارشناسی ارشد دانلود 1382
حسین باستانی طراحی یک ساختمان اداری با استفاده از فتوولتائیک ها کارشناسی ارشد دانلود 1382
رضایی بهزاد مرکز فرهنگی نور (منطقه 5 تهران) کارشناسی ارشد
سوده تیرگر طراحی مرکز فرهنگی - تربیتی ( بلوار مرزداران - منطقه 2 تهران) کارشناسی دانلود 1385
سوده تیرگر طراحی مرکز فرهنگی - تربیتی ( بلوار مرزداران - منطقه 2 تهران) کارشناسی دانلود 1385
آزاد حسن رهیافتی تحلیلی به نگرش فرمی در طراحی آدیتوریوم کارشناسی ارشد
باستانی حسین طراحی یک ساختمان اداری با استفاده از فتوولتائیک ها کارشناسی ارشد
محمد حق شناس طراحی و محاسبه سایه‌اندازهای طیفی جدید (و تأثیر آن بر انرژی و نور طبیعی ورودی ساختمان) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
محمد حق شناس طراحی و محاسبه سایه‌اندازهای طیفی جدید (و تأثیر آن بر انرژی و نور طبیعی ورودی ساختمان) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
هنگامه خواجه پور معماری سبز در جغرافیای سبز کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
هنگامه خواجه پور معماری سبز در جغرافیای سبز کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
بهزاد رضایی مرکز فرهنگی نور (منطقه 5 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1384
بهزاد رضایی مرکز فرهنگی نور (منطقه 5 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1384
شایلان زارعی هروی بهینه سازی نماهای خورشیدی جهت استفاده حداکثر ازنور خورشید در فضاهای اداری شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 91/11/28
شایلان زارعی هروی بهینه سازی نماهای خورشیدی جهت استفاده حداکثر ازنور خورشید در فضاهای اداری شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 91/11/28
فرزین زمانیان طراحی دهکده پژوهشی، آموزشی معماری همساز با طبیعت کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
فرزین زمانیان طراحی دهکده پژوهشی، آموزشی معماری همساز با طبیعت کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
مرضیه ستایش تقلید ساختمان از رفتار حرارتی بدن انسان کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/10
شجاعی پور سلمان طراحی مجتمع مسکونی مبتنی بر کاهش مصرف انرژی کارشناسی ارشد
تیرگر سوده طراحی مرکز فرهنگی - تربیتی ( بلوار مرزداران - منطقه 2 تهران) کارشناسی
زارعی هروی شایلان بهینه سازی نماهای خورشیدی جهت استفاده حداکثر ازنور خورشید در فضاهای اداری شهر تهران کارشناسی ارشد
سلمان شجاعی پور طراحی مجتمع مسکونی مبتنی بر کاهش مصرف انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/08
سلمان شجاعی پور طراحی مجتمع مسکونی مبتنی بر کاهش مصرف انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/08
امیر صالح طائفی اقدم بررسی معیارهای مصرف و برچسب انرِژی ساختمان در اقلیم تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/21
نظام الدین عنبری روزبهانی پایداری سازی معماری : ریزاقلیمها ، پوسته های سازگار و تاثیرات آنها بر ساختار معماری کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
نظام الدین عنبری روزبهانی پایداری سازی معماری : ریزاقلیمها ، پوسته های سازگار و تاثیرات آنها بر ساختار معماری کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
زمانیان فرزین طراحی دهکده پژوهشی، آموزشی معماری همساز با طبیعت کارشناسی ارشد
حق شناس محمد طراحی و محاسبه سایه‌اندازهای طیفی جدید (و تأثیر آن بر انرژی و نور طبیعی ورودی ساختمان) کارشناسی ارشد
نوذری محمد جواد کانون سبز (طراحی کاخ جوان همساز با اقلیم) کارشناسی ارشد
ستایش مرضیه تقلید ساختمان از رفتار حرارتی بدن انسان کارشناسی ارشد
عنبری روزبهانی نظام الدین پایداری سازی معماری : ریزاقلیمها ، پوسته های سازگار و تاثیرات آنها بر ساختار معماری کارشناسی ارشد
محمد جواد نوذری کانون سبز (طراحی کاخ جوان همساز با اقلیم) کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
خواجه پور هنگامه معماری سبز در جغرافیای سبز کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 9101002 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تنظیم شرایط محیطی 9101040 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 9101002 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
طراحی شهری و انرژی 9101310 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
تنظیم شرایط محیطی 9101040 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 9101002 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 9101002 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
شبیه سازی انرژی در ساختمان و کاربرد نرم افزار 9101432 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
تنظیم شرایط محیطی 9101040 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 9101002 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 9101002 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
طراحی معماری و انرژی 1 9101427 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1395
طراحی شهری و انرژی 9101310 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1395
تنظیم شرایط محیطی 9101040 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
طراحی معماری و انرژی 1 9101427 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) 1394/10/13 | 19:15 - 21:00 ترم اول 1394
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 9101002 2 01 درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 امتحان(1_1394.03.16) ساعت : 08:00-10:00 ترم دوم 1393
شبیه سازی انرژی در ساختمان و کاربرد نرم افزار 9101432 2 01 درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00 ترم دوم 1393
تنظیم شرایط محیطی 9101040 2 01 درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 امتحان(10_1394.03.25) ساعت : 10:00-12:00 ترم دوم 1393
نمایش 18 نتیجه
از 1