بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

حمیدرضا ابراهیمی

حمیدرضا ابراهیمی

حمیدرضا ابراهیمی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طهمورثی ارشیا نمایشگاه چند منظوره کارشناسی
مهدی ایزدی طراحی باغ گیاهشناسی با تاکید بر جنبه های طراحی کاشت و استفاده عمومی در اراضی عباس آباد تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهدی ایزدی طراحی باغ گیاهشناسی با تاکید بر جنبه های طراحی کاشت و استفاده عمومی در اراضی عباس آباد تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386
شبنم اوسطی طراحی موزه کشتی نوکنده کارشناسی دانلود 1393/11/30
شبنم اوسطی طراحی موزه کشتی نوکنده کارشناسی دانلود 1393/11/30
اوسطی شبنم طراحی موزه کشتی نوکنده کارشناسی
مهرزاد صمدی طراحی فرهنگسرایی کودک (جزیره کیش) کارشناسی دانلود 1393/11/30
مهرزاد صمدی طراحی فرهنگسرایی کودک (جزیره کیش) کارشناسی دانلود 1393/11/30
ارشیا طهمورثی نمایشگاه چند منظوره کارشناسی دانلود 1393/06/27
ارشیا طهمورثی نمایشگاه چند منظوره کارشناسی دانلود 1393/06/27
قاصر فرانه خانه فرهنگ و هنر کارشناسی
فرانه قاصر خانه فرهنگ و هنر کارشناسی دانلود 1393/11/30
فرانه قاصر خانه فرهنگ و هنر کارشناسی دانلود 1393/11/30
ملک لو ماندانا Design of a Residential Complex in Kish Island کارشناسی
ماندانا ملک لو Design of a Residential Complex in Kish Island کارشناسی دانلود 1393/11/16
ماندانا ملک لو Design of a Residential Complex in Kish Island کارشناسی دانلود 1393/11/16
ایزدی مهدی طراحی باغ گیاهشناسی با تاکید بر جنبه های طراحی کاشت و استفاده عمومی در اراضی عباس آباد تهران کارشناسی ارشد
صمدی مهرزاد طراحی فرهنگسرایی کودک (جزیره کیش) کارشناسی

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 5 9101608 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 9101609 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طراحی معماری 4 9101607 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
تحلیل و طراحی روستا 9101603 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1396/11/04 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 9101609 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
طرح معماری 5 9101109 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
روستا 2 9101073 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 9101609 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
طرح معماری 4 9101108 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
روستا 1 9101271 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 9101609 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
طرح معماری 5 9101109 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 9101011 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/19 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
روستا 2 9101073 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) | - ترم دوم 1394
طرح معماری 4 9101108 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 9101011 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/15 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
روستا 1 9101271 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) | - ترم اول 1394
طرح معماری 5 9101109 5 05 درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00 ترم دوم 1393
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 9101011 2 01 درس(ع): دو شنبه 14:00-16:00 امتحان(4_1394.03.19) ساعت : 08:00-10:00 ترم دوم 1393
روستا 2 9101073 3 01 درس(ع): چهار شنبه 08:00-12:00 ترم دوم 1393
نمایش 20 نتیجه
از 1