بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

محمد باقر کبیر صابر

محمد باقر کبیر صابر

محمد باقر کبیر صابر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

مقالات ملیهمایش های ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انسان، طبیعت، معماری 9101129 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی معرفتی علوم معماری در اسلام 9101462 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
معماری جهان 9101551 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
معماری اسلامی 1 9101552 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی معرفتی علوم معماری در اسلام 9101462 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حکمت هنر و فناوری در معماری 9101454 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
معماری جهان 9101551 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
انسان، طبیعت، معماری 9101129 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
معماری جهان 9101551 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مبانی معرفتی علوم معماری در اسلام 9101462 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
حکمت هنر و فناوری در معماری 9101454 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
طرح باززنده سازی میراث معماری (طرح 1) 9101461 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1395
معماری جهان 9101551 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
انسان، طبیعت، معماری 9101129 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/26 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
پروژه تکنولوژی معماری 1 9101490 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/26 | 20:00 - 22:00 ترم اول 1394
مبانی معرفتی علوم معماری در اسلام 9101462 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/14 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
حکمت هنر و فناوری در معماری 9101454 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/27 | 20:00 - 22:00 ترم اول 1394
نمایش 17 نتیجه
از 1