بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

محمدحسن خادم زاده

محمدحسن خادم زاده

محمدحسن خادم زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 320
پست الکترونیکی: 

تحصیلات


نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارمودی ابوالفضل ادغام و یکپارچگی دوباره میان شالوده های محلی کارشناسی ارشد
ابوالفضل ارمودی ادغام و یکپارچگی دوباره میان شالوده های محلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/17
محمد حسین دهقانپور فراشاه توسعه گردشگری فرهنگی در بافت‌های تاریخی: نمونه طراحی (محله شاه‌ابوالقاسم یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/08
محمد حسین دهقانپور فراشاه توسعه گردشگری فرهنگی در بافت‌های تاریخی: نمونه طراحی (محله شاه‌ابوالقاسم یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/08
عارفه زارعی بازآفرینی شهری در محدوده های تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
متقی شهری سهیلا نقش ساختارهای تاریخی در بازآفرینی شهری حفاظت مدار کارشناسی ارشد
محمد شیخی Rereading the Modernization of Iranian Architecture, Early Qajar Period in Azerbaijan کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سید موسی الرضا طبسی توسعه حفاظت مبنای کالبدی - اجتماعی محله گلستان سبزوار با استفاده از ظرفیت های گردشگری فرهنگی و تولیدات محلی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
موسی الرضا طبسی Development of protection based on chassis and social of Golestan in Sabzevar by using of tourist capacity and local production کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
زارعی عارفه بازآفرینی شهری در محدوده های تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری کارشناسی ارشد
سهیلا متقی شهری نقش ساختارهای تاریخی در بازآفرینی شهری حفاظت مدار کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
دهقانپور فراشاه محمد حسین توسعه گردشگری فرهنگی در بافت‌های تاریخی: نمونه طراحی (محله شاه‌ابوالقاسم یزد) کارشناسی ارشد
علی نورقدمی ارتقای کیفیت زندگی در بافت‌های تاریخی با رویکرد بازآفرینی شهری نمونه موردی محله سیروس تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی 9101473 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
کارگاه پژوهش معماری ایران در دوره اسلامی(کارگاه 2) 9101626 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1395
طرح باززنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
تاریخ شهر و شهرسازی در ایران 9101636 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
سمینار تجارب مطالعات معماری و شهرسازی ایران 9101640 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
مطالعه و شناخت بناها و بافت‌های تاریخی 9101459 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
مطالعه و شناخت بناها و بافت‌های تاریخی 9101459 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
کارگاه پژوهش معماری ایران در دوره اسلامی(کارگاه 2) 9101626 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1395/03/23 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
طرح باززنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/03/16 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
طرح باززنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/03/16 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
تاریخ شهر و شهرسازی در ایران 9101636 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/29 | 16:00 - 18:00 ترم اول 1394
سمینار تجارب مطالعات معماری و شهرسازی ایران 9101640 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | - ترم اول 1394
مطالعه و شناخت بناها و بافت‌های تاریخی 9101459 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مطالعه و شناخت بناها و بافت‌های تاریخی 9101459 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
طرح باززنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 02 درس(ع): یک شنبه 10:00-12:00 ترم دوم 1393
طرح باززنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 02 درس(ع): یک شنبه 08:00-10:00 ترم دوم 1393
نمایش 16 نتیجه
از 1