بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

محمدحسن خادم زاده

محمدحسن خادم زاده

محمدحسن خادم زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 66409696
اتاق: 320
پست الکترونیکی: 

تحصیلات


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ شهر و شهرسازی در ایران 9101636 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار تجارب مطالعات معماری و شهرسازی ایران 9101640 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مطالعه و شناخت بناها و بافت‌های تاریخی 9101459 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مطالعه و شناخت بناها و بافت‌های تاریخی 9101459 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی 9101473 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
طرح باززنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
کارگاه پژوهش معماری ایران در دوره اسلامی(کارگاه 2) 9101626 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1395
تاریخ شهر و شهرسازی در ایران 9101636 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
سمینار تجارب مطالعات معماری و شهرسازی ایران 9101640 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
مطالعه و شناخت بناها و بافت‌های تاریخی 9101459 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
مطالعه و شناخت بناها و بافت‌های تاریخی 9101459 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
طرح باززنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/03/16 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
طرح باززنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/03/16 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
کارگاه پژوهش معماری ایران در دوره اسلامی(کارگاه 2) 9101626 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1395/03/23 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
تاریخ شهر و شهرسازی در ایران 9101636 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/29 | 16:00 - 18:00 ترم اول 1394
سمینار تجارب مطالعات معماری و شهرسازی ایران 9101640 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | - ترم اول 1394
مطالعه و شناخت بناها و بافت‌های تاریخی 9101459 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مطالعه و شناخت بناها و بافت‌های تاریخی 9101459 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
طرح باززنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 02 درس(ع): یک شنبه 08:00-10:00 ترم دوم 1393
طرح باززنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 02 درس(ع): یک شنبه 10:00-12:00 ترم دوم 1393
نمایش 20 نتیجه
از 1