بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

مریم غروی الخوانساری

مریم غروی الخوانساری

مریم غروی الخوانساری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 4 9101607 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 03 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح معماری 5 9101109 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
طرح معماری 4 9101108 5 05 نامشخص نامشخص ترم اول 1395
کارگاه پژوهش معماری ایران در دوره معاصر (کارگاه 3) 9101648 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 03 هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
طرح معماری داخلی دو 9101464 4 01 هرهفته شنبه (11:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/16 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
معماری جهان 9101551 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/24 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
طرح معماری داخلی سه 9101465 4 02 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) 1394/10/13 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 9 نتیجه
از 1