بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

حشمت اله متدین

حشمت اله متدین

حشمت اله متدین    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 66409696
اتاق: 321
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیر تحول باغ سازی و معماری منظر در سبک های جهانی 9101565 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
طراحی معماری 2 9101605 5 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح منظر 1 9101412 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1396
تاریخ باغ و منظر جهان 9101518 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
طراحی معماری 3 9101606 5 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
طراحی معماری 2 9101605 5 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
طرح منظر 1 9101412 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1395
تاریخ باغ و منظر جهان 9101518 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/26 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
طرح معماری 3 9101107 5 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
سیر تحول باغ سازی و معماری منظر در سبک های جهانی 9101565 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1394/10/12 | 16:00 - 18:00 ترم اول 1394
طرح معماری 2 9101106 5 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
طرح منظر 1 9101412 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1394/10/14 | 20:00 - 22:00 ترم اول 1394
آشنایی با معماری اسلامی 2 9101198 2 01 درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 ترم دوم 1393
تاریخ باغ و منظر جهان 9101518 2 01 درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 ترم دوم 1393
طرح معماری 3 9101107 5 01 درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00 ترم دوم 1393
طرح منظر 2 9101413 3 02 درس(ع): یک شنبه 10:00-12:00 ترم دوم 1393
نمایش 16 نتیجه
از 1