بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

مجتبی رضازاده اردبیلی

مجتبی رضازاده اردبیلی

مجتبی رضازاده اردبیلی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 309
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی اعمی توانمندسازی و ارتقا کیفیت فضائی- اقتصادی،طرح مرمت سرای حاج کریم بازار اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/02
علی اعمی توانمندسازی و ارتقا کیفیت فضائی- اقتصادی،طرح مرمت سرای حاج کریم بازار اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/02
ملکی امیر بازآفرینی بازار تاریخی پانخل کاشان با رویکرد مشارکت مردمی در فرآیند تصمیم‌سازی: «طراحی عرصه میدان کمال الملک در پیوند با بازار تاریخی» کارشناسی ارشد
سعیدیان بوانی بابک طراحی موزه تخت جمشید (جلگه مرودشت ) کارشناسی ارشد
لیلا پیغامی ثبت جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و طراحی سردر آن جهت وحدت بخشیدن به موضوع کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/21
محمدصادق تله کو باغ ایرانی و مجموعه فرهنگی اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمدصادق تله کو باغ ایرانی و مجموعه فرهنگی اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1377
ختیال جعفر مجموعه فرهنگی و توریستی شهر بسطام کارشناسی ارشد
مجتبی حسن زاده طراحی باغ-مدرسه دبیرستان ماندگار البرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
مجتبی حسن زاده طراحی باغ-مدرسه دبیرستان ماندگار البرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
‌علی خانی میدان ورودی گردشگاه عمومی اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1381
‌علی خانی میدان ورودی گردشگاه عمومی اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1381
جعفر ختیال مجموعه فرهنگی و توریستی شهر بسطام کارشناسی ارشد دانلود 1383
جعفر ختیال مجموعه فرهنگی و توریستی شهر بسطام کارشناسی ارشد دانلود 1383
سهیل خسروی کرمانی طراحـی آرامگاه زرتشتیان تهـران: نگرشـی به فضا در معماری کارشناسی ارشد دانلود 1384
سهیل خسروی کرمانی طراحـی آرامگاه زرتشتیان تهـران: نگرشـی به فضا در معماری کارشناسی ارشد دانلود 1384
فتحی زاده دریابان رسول هتل بین راهی اردبیل - آستارا کارشناسی ارشد
صفری رقیه تدوین راهبردهای حفاظت معماری برای قلاح و استحکامات دفاعی شهرستان ارومیه (نمونه موردی:قلاح و استحکامات دفاعی منطقه نازلو) کارشناسی ارشد
سعیده ستودگان ارتقاء قلمرو عمومی، محرک توسعه ی فرایند بهسازی و تجدید حیات شهری «طرح احیای مجموعه زندیه شیراز» کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
بابک سعیدیان بوانی طراحی موزه تخت جمشید (جلگه مرودشت ) کارشناسی ارشد دانلود 1383
بابک سعیدیان بوانی طراحی موزه تخت جمشید (جلگه مرودشت ) کارشناسی ارشد دانلود 1383
ستودگان سعیده ارتقاء قلمرو عمومی، محرک توسعه ی فرایند بهسازی و تجدید حیات شهری «طرح احیای مجموعه زندیه شیراز» کارشناسی ارشد
فرناز سلاجقه ساماندهی محله میدان قلعه کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1382
فرناز سلاجقه ساماندهی محله میدان قلعه کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1382
خسروی کرمانی سهیل طراحـی آرامگاه زرتشتیان تهـران: نگرشـی به فضا در معماری کارشناسی ارشد
محمدمهدی صانعی مجموعه فرهنگی کلخوران اردبیل ومرمت مقبره ی شیخ جبرائیل کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمدمهدی صانعی مجموعه فرهنگی کلخوران اردبیل ومرمت مقبره ی شیخ جبرائیل کارشناسی ارشد دانلود 1377
مهدی صباغ‌زاده مجموعه مسکونی پارسیان کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدی صباغ‌زاده مجموعه مسکونی پارسیان کارشناسی ارشد دانلود 1385
رقیه صفری تدوین راهبردهای حفاظت معماری برای قلاح و استحکامات دفاعی شهرستان ارومیه (نمونه موردی:قلاح و استحکامات دفاعی منطقه نازلو) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/12
محمد عباسی امکان سنجی ایده های باز زنده سازی خانه های تاریخی سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
اعمی علی توانمندسازی و ارتقا کیفیت فضائی- اقتصادی،طرح مرمت سرای حاج کریم بازار اصفهان کارشناسی ارشد
خانی ‌علی میدان ورودی گردشگاه عمومی اردبیل کارشناسی ارشد
قجری غزاله باز آفرینی ارزش ها در بافت تاریخی محله سر پله کاشان کارشناسی ارشد
رسول فتحی زاده دریابان هتل بین راهی اردبیل - آستارا کارشناسی ارشد دانلود 1384
رسول فتحی زاده دریابان هتل بین راهی اردبیل - آستارا کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهرتک فردین مجموعه فرهنگی مذهبی امامزاده شیخ حیدر مشکین شهر کارشناسی ارشد
فرهاد فرزانه گاهی در جهت انسجام کالبد کهن شهر(بازار همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1378
فرهاد فرزانه گاهی در جهت انسجام کالبد کهن شهر(بازار همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1378
سلاجقه فرناز ساماندهی محله میدان قلعه کرمان کارشناسی ارشد
فرزانه فرهاد گاهی در جهت انسجام کالبد کهن شهر(بازار همدان) کارشناسی ارشد
مصطفی قاسم پور باز زنده سازی فضاهای اطراف مسجد ملامومن و امامزاده صالح کارشناسی ارشد دانلود 1381
مصطفی قاسم پور باز زنده سازی فضاهای اطراف مسجد ملامومن و امامزاده صالح کارشناسی ارشد دانلود 1381
غزاله قجری باز آفرینی ارزش ها در بافت تاریخی محله سر پله کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
غزاله قجری باز آفرینی ارزش ها در بافت تاریخی محله سر پله کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
مهرداد قربان زاده آسیب شناسی و مرمت جداره ها و بدنه های فرهنگی تاریخی میدان شهدا تا حرم رضوی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
مهرداد قربان زاده آسیب شناسی و مرمت جداره ها و بدنه های فرهنگی تاریخی میدان شهدا تا حرم رضوی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
مزدک گودرزی مجموعه اقامت گاهی موقت در منطقه گرمابدر کارشناسی ارشد دانلود 1384
مزدک گودرزی مجموعه اقامت گاهی موقت در منطقه گرمابدر کارشناسی ارشد دانلود 1384
پیغامی لیلا ثبت جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و طراحی سردر آن جهت وحدت بخشیدن به موضوع کارشناسی ارشد
فرید ماهوتچیان Design of a 50-bed hospital in Aras Free Zone through sustainable development approach based on health tourism کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
حسن زاده مجتبی طراحی باغ-مدرسه دبیرستان ماندگار البرز کارشناسی ارشد
عباسی محمد امکان سنجی ایده های باز زنده سازی خانه های تاریخی سبزوار کارشناسی ارشد
تله کو محمدصادق باغ ایرانی و مجموعه فرهنگی اردبیل کارشناسی ارشد
صانعی محمدمهدی مجموعه فرهنگی کلخوران اردبیل ومرمت مقبره ی شیخ جبرائیل کارشناسی ارشد
گودرزی مزدک مجموعه اقامت گاهی موقت در منطقه گرمابدر کارشناسی ارشد
قاسم پور مصطفی باز زنده سازی فضاهای اطراف مسجد ملامومن و امامزاده صالح کارشناسی ارشد
امیر ملکی بازآفرینی بازار تاریخی پانخل کاشان با رویکرد مشارکت مردمی در فرآیند تصمیم‌سازی: «طراحی عرصه میدان کمال الملک در پیوند با بازار تاریخی» کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/31
امیر ملکی بازآفرینی بازار تاریخی پانخل کاشان با رویکرد مشارکت مردمی در فرآیند تصمیم‌سازی: «طراحی عرصه میدان کمال الملک در پیوند با بازار تاریخی» کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/31
صباغ‌زاده مهدی مجموعه مسکونی پارسیان کارشناسی ارشد
فردین مهرتک مجموعه فرهنگی مذهبی امامزاده شیخ حیدر مشکین شهر کارشناسی ارشد دانلود 1382
فردین مهرتک مجموعه فرهنگی مذهبی امامزاده شیخ حیدر مشکین شهر کارشناسی ارشد دانلود 1382
قربان زاده مهرداد آسیب شناسی و مرمت جداره ها و بدنه های فرهنگی تاریخی میدان شهدا تا حرم رضوی کارشناسی ارشد
سیدمصطفی نهضت اخلاق آزاد بررسی نقش طبیعت در طراحی خانه سالمندان با رویکرد حس تعلق به مکان کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/2
مهدی ولی زاده Exhibition and flower garden of aras with sustainable development based on ecotourism aspects کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
سیده رقیه صفری تدوین راهبردهای حفاظت معماری برای قلاح و استحکامات دفاعی شهرستان ارومیه (نمونه موردی:قلاح و استحکامات دفاعی منطقه نازلو) کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود 1393/11/12
محمد عباسی امکان سنجی ایده های باز زنده سازی خانه های تاریخی سبزوار کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود 1393/11/21
شیوا کرامتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زرناس اردبیل کارشناسی پـیوسته

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی 9101473 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
آشنایی با مرمت ابنیه 9101308 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
طرح باززنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
آشنایی با اصول حفاظت و مرمت 9101611 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آشنایی با اصول حفاظت و مرمت 9101611 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
طرح باززنده سازی میراث معماری (طرح 1) 9101461 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1395
طرح باززنده‌سازی میراث مجموعه‌های معماری (طرح 1) 9101456 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی 9101473 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/24 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
آشنایی با مرمت ابنیه 9101308 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1395/03/18 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
طرح باززنده سازی میراث معماری (طرح 1) 9101461 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/17 | 20:00 - 22:00 ترم اول 1394
طرح باززنده‌سازی میراث مجموعه‌های معماری (طرح 1) 9101456 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/18 | 20:00 - 22:00 ترم اول 1394
آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی 9101473 2 01 درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00 ترم دوم 1393
آشنایی با مرمت ابنیه 9101308 3 01 درس(ع): یک شنبه 08:00-12:00 ترم دوم 1393
نمایش 13 نتیجه
از 1