بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

فرزین نگارستان

فرزین نگارستان

فرزین نگارستان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علیرضا اسلامی مقدم طراحی فضای جمعی در بخش مرکزی شهر آمل کارشناسی ارشد دانلود 1380
علیرضا اسلامی مقدم طراحی فضای جمعی در بخش مرکزی شهر آمل کارشناسی ارشد دانلود 1380
نگارستان اسماعیل طراحی مجموعه اقامتی تفریحی در شهرستان نوشهر ،روستای چتن کارشناسی
بهزاد بیگلی مجموعه یادمانی شهید گمنام در بهشت زهرا کارشناسی ارشد دانلود 1384
بهزاد بیگلی مجموعه یادمانی شهید گمنام در بهشت زهرا کارشناسی ارشد دانلود 1384
بیگلی بهزاد مجموعه یادمانی شهید گمنام در بهشت زهرا کارشناسی ارشد
شاهین حیدری برج- الگوی مسکن تهران کارشناسی ارشد دانلود 1369
شاهین حیدری برج- الگوی مسکن تهران کارشناسی ارشد دانلود 1369
حیدری شاهین برج- الگوی مسکن تهران کارشناسی ارشد
علی عزیزی برشاهی مجموعه اداری رفاهی در مرز خسروی کارشناسی ارشد دانلود 1385/09/11
علی عزیزی برشاهی مجموعه اداری رفاهی در مرز خسروی کارشناسی ارشد دانلود 1385/09/11
عزیزی برشاهی علی مجموعه اداری رفاهی در مرز خسروی کارشناسی ارشد
اسلامی مقدم علیرضا طراحی فضای جمعی در بخش مرکزی شهر آمل کارشناسی ارشد
میر شعبانی محمد رضا مجتمع پرورشی و نگهداری گاوهای شیری نژاد اصیل کارشناسی ارشد
محمد رضا میر شعبانی مجتمع پرورشی و نگهداری گاوهای شیری نژاد اصیل کارشناسی ارشد دانلود 1369
محمد رضا میر شعبانی مجتمع پرورشی و نگهداری گاوهای شیری نژاد اصیل کارشناسی ارشد دانلود 1369
اسماعیل نگارستان طراحی مجموعه اقامتی تفریحی در شهرستان نوشهر ،روستای چتن کارشناسی دانلود 1387/11/28
اسماعیل نگارستان طراحی مجموعه اقامتی تفریحی در شهرستان نوشهر ،روستای چتن کارشناسی دانلود 1387/11/28
وار طانی وارطان مرکز هماهنگی اداری ـ خدماتی منطقه 2 شهرداری تهران کارشناسی ارشد
وارطان وار طانی مرکز هماهنگی اداری ـ خدماتی منطقه 2 شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1369
وارطان وار طانی مرکز هماهنگی اداری ـ خدماتی منطقه 2 شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1369

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 3 9101606 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی معماری 2 9101605 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
طراحی معماری 3 9101606 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
طراحی معماری 2 9101605 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
طرح معماری 3 9101107 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
طرح معماری 2 9101106 5 07 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
طرح معماری 3 9101107 5 02 درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00 ترم دوم 1393
نمایش 7 نتیجه
از 1