بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

مجید پرچمی جلال

مجید پرچمی جلال

مجید پرچمی جلال    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهسا احمدی بررسی علل تاخیر پروژه های سد سازی و ارائه راهکار کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
مهسا احمدی بررسی علل تاخیر پروژه های سد سازی و ارائه راهکار کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
هدی اسدالهی شناسایی و دسته بندی ادعاهای پیمانکاری و بررسی جایگاه آنها از منظر قانون کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
هدی اسدالهی شناسایی و دسته بندی ادعاهای پیمانکاری و بررسی جایگاه آنها از منظر قانون کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
عباس زاده اصل الناز Offering a decision making model in order to cooperate in investments of BOT and BOO projects in water supply and sanitation sector کارشناسی ارشد
یوسفی الهام کاربرد هوش مصنوعی در طراحی مدل تصمیم گیری برای مدیریت ادعا در پروژه های ساخت کارشناسی ارشد
طیبه یاوری روشن An Investigation into Building Information Modeling (BIM) Capabilities and Its Impact on Improving Contractors’ Claim Management Process in Iranian Construction Industry کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
نوری پیمان ارائه مدلی برای مدیریت یکپارچه ذی‌نفعان دفتر مدیریت پروژه سازمانی در سازمان‌های پروژه محور (مطالعه موردی: دفتر مدیریت پروژه سازمانی معاونت فنی و زیر بنایی شرکت راهآهن ج.ا.ا) کارشناسی ارشد
هادی تلخابی بررسی علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری و تاثیر آن بر هزینه پروژه در پروژه¬های طرح و ساخت کشور کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/10
هادی تلخابی بررسی علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری و تاثیر آن بر هزینه پروژه در پروژه¬های طرح و ساخت کشور کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/10
ندا حبیبی زهام ارائه چارچوب ارزیابی نمره فنی طرحِ نمای پروژه های شاخص ساختمانی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/08
ندا حبیبی زهام ارائه چارچوب ارزیابی نمره فنی طرحِ نمای پروژه های شاخص ساختمانی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/08
علی حیدری بررسی چالش ها و مشکلات ضوابط ساخت و ساز شهری و ارائه راهکار کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
علی حیدری بررسی چالش ها و مشکلات ضوابط ساخت و ساز شهری و ارائه راهکار کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
رسول حیدری مهارلویی بررسی و تحلیل چالش‌های اساسی قراردادهای پژوهشی و مشاوره در پروژه های معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/02
رسول حیدری مهارلویی بررسی و تحلیل چالش‌های اساسی قراردادهای پژوهشی و مشاوره در پروژه های معماری و شهرسازی دانلود 1396/03/02
رسول حیدری مهارلویی بررسی و تحلیل چالش‌های اساسی قراردادهای پژوهشی و مشاوره در پروژه های معماری و شهرسازی دانلود 1396/03/02
محیا حسینقلی بررسی و تحلیل چالش های بخش طراحی/مهندسی گروه مشارکت پروژه های طرح و ساخت و ارائه راهکار کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
محیا حسینقلی بررسی و تحلیل چالش های بخش طراحی/مهندسی گروه مشارکت پروژه های طرح و ساخت و ارائه راهکار کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
محمد سعید حضرتی انتخاب مدل قراردادی بهره‎وری انرژی متناسب با پروژه‎های ساخت کشور کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26
ندا خانی پویانی ارائه مدل به منظور ارزیابی کیفی متقضیان شرکت در پروژه BOT کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/07
مجید صاحبی بررسی تاثیر مدیریت مواد و مصالح ساختمانی بر روی هزینه زمان و کیفیت پروژه های انبوه سازی مسکن(با رویکرد پروژه های مسکن مهر) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/23
مجید صاحبی بررسی تاثیر مدیریت مواد و مصالح ساختمانی بر روی هزینه زمان و کیفیت پروژه های انبوه سازی مسکن(با رویکرد پروژه های مسکن مهر) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/23
کورش صادقی نقد و بررسی اختیارات و وظایف قراردادی ذینفعان کلیدی پروژه‌های ساخت و ارائه ماتریس مسئولیت قراردادی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/08
میرکمالی صدیقه تحلیل و بررسی نقش ذینفعان کلیدی در مدیریت پروژه‌های مترو (نمونه موردی: پروژه مترو تهران) کارشناسی ارشد
الناز عباس زاده اصل Offering a decision making model in order to cooperate in investments of BOT and BOO projects in water supply and sanitation sector کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
الناز عباس زاده اصل Offering a decision making model in order to cooperate in investments of BOT and BOO projects in water supply and sanitation sector کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
حیدری علی بررسی چالش ها و مشکلات ضوابط ساخت و ساز شهری و ارائه راهکار کارشناسی ارشد
میرزایی علی توسعه ی رویکرد نرم افزاریِ شناسایی دینامیکی تداخل های زمانی- فضایی و ارزیابی تاثیر آن ها بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های ساختمانی با استفاده از شبیه سازی چهاربُعدی کارشناسی ارشد
احسان فرصت‌ کار Earth Moving Multi-Fleet Optimization Model (Case Study: Road Construction) دکتری دانلود 1395/12/21
حمید فصیحی The management of urban projects based on project portfolio management approach (Case Study: Tehran Municipality کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
صادقی کورش نقد و بررسی اختیارات و وظایف قراردادی ذینفعان کلیدی پروژه‌های ساخت و ارائه ماتریس مسئولیت قراردادی کارشناسی ارشد
صاحبی مجید بررسی تاثیر مدیریت مواد و مصالح ساختمانی بر روی هزینه زمان و کیفیت پروژه های انبوه سازی مسکن(با رویکرد پروژه های مسکن مهر) کارشناسی ارشد
حسینقلی محیا بررسی و تحلیل چالش های بخش طراحی/مهندسی گروه مشارکت پروژه های طرح و ساخت و ارائه راهکار کارشناسی ارشد
علی میرزایی توسعه ی رویکرد نرم افزاریِ شناسایی دینامیکی تداخل های زمانی- فضایی و ارزیابی تاثیر آن ها بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های ساختمانی با استفاده از شبیه سازی چهاربُعدی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/15
علی میرزایی توسعه ی رویکرد نرم افزاریِ شناسایی دینامیکی تداخل های زمانی- فضایی و ارزیابی تاثیر آن ها بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های ساختمانی با استفاده از شبیه سازی چهاربُعدی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/15
صدیقه میرکمالی تحلیل و بررسی نقش ذینفعان کلیدی در مدیریت پروژه‌های مترو (نمونه موردی: پروژه مترو تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
احمدی مهسا بررسی علل تاخیر پروژه های سد سازی و ارائه راهکار کارشناسی ارشد
حبیبی زهام ندا ارائه چارچوب ارزیابی نمره فنی طرحِ نمای پروژه های شاخص ساختمانی شهر تهران کارشناسی ارشد
پیمان نوری ارائه مدلی برای مدیریت یکپارچه ذی‌نفعان دفتر مدیریت پروژه سازمانی در سازمان‌های پروژه محور (مطالعه موردی: دفتر مدیریت پروژه سازمانی معاونت فنی و زیر بنایی شرکت راهآهن ج.ا.ا) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/20
تلخابی هادی بررسی علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری و تاثیر آن بر هزینه پروژه در پروژه¬های طرح و ساخت کشور کارشناسی ارشد
اسدالهی هدی شناسایی و دسته بندی ادعاهای پیمانکاری و بررسی جایگاه آنها از منظر قانون کارشناسی ارشد
احسان فرصت کار ارائه مدل بهینه سازی عملیات خاکی با انتخاب مجموع ناوگان ها با روش های فراکاوش (مورد مطالعه پروژه های راه سازی) دکتری تخصصی Ph.D
پیمان نوری ارائه مدلی برای مدیریت یکپارچه ذی‌نفعان دفتر مدیریت پروژه سازمانی در سازمان‌های پروژه محور (مطالعه موردی: دفتر مدیریت پروژه سازمانی معاونت فنی و زیر بنایی شرکت راهآهن ج.ا.ا) کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود 1393/10/20

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برآورد و مدیریت کارگاه 9101205 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1396/03/30(08:00 - 12:00) ترم دوم 1395
پروژه های موردی مدیریت 9101511 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه 9101393 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 14:00) 1396/03/22(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
قوانین و مقررات پیمان 9101509 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
قوانین و مقررات پیمان 9101509 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق معماری ارشد 9101537 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
برآورد و مدیریت کارگاه 9101205 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1395/10/21 | 08:00 - 12:00 ترم اول 1395
مدیریت تدارکات پروژه 9101512 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
مدیریت تدارکات پروژه 9101512 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1395/10/22 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
پروژه های موردی مدیریت 9101511 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
برآورد و مدیریت کارگاه 9101205 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1395/03/25 | 08:00 - 12:00 ترم دوم 1394
قوانین و مقررات پیمان 9101509 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/16 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
قوانین و مقررات پیمان 9101509 2 12 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/16 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
برآورد و مدیریت کارگاه 9101205 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1394/10/23 | 08:00 - 12:00 ترم اول 1394
برآورد و مدیریت کارگاه 9101205 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1394/10/23 | 08:00 - 12:00 ترم اول 1394
مدیریت تدارکات پروژه 9101512 2 12 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1394/10/19 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
مدیریت تدارکات پروژه 9101512 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1394/10/19 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
برآورد و مدیریت کارگاه 9101205 3 02 درس(ع): سه شنبه 08:00-12:00 ترم دوم 1393
مدیریت تدارکات پروژه 9101512 2 10 درس(ت): یک شنبه 14:00-16:00 ترم دوم 1393
قوانین و مقررات پیمان 9101509 2 01 درس(ع): یک شنبه 10:00-12:00 ترم دوم 1393
نمایش 20 نتیجه
از 1