بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه مصالح و مرمت پژوهشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق در مطالعات معماری 9101633 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سمینار (تدوین پایان نامه) 9101458 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار (تدوین پایان نامه) 9101458 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و بافت های شهری 9101472 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مطالعه و شناخت بناها و بافت‌های تاریخی 9101459 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مطالعه و شناخت بناها و بافت‌های تاریخی 9101459 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
طرح باززنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
طرح باززنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
سمینار (تدوین پایان نامه) 9101458 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
سمینار (تدوین پایان نامه) 9101458 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
سمینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و بافت های شهری 9101472 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1395/10/22 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
مطالعه و شناخت بناها و بافت‌های تاریخی 9101459 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
مطالعه و شناخت بناها و بافت‌های تاریخی 9101459 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
طرح باززنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/03/16 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
طرح باززنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/03/16 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
روش تحقیق در مطالعات معماری 9101633 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/19 | 20:00 - 22:00 ترم اول 1394
سمینار (تدوین پایان نامه) 9101458 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
سمینار (تدوین پایان نامه) 9101458 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
سمینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و بافت های شهری 9101472 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1394/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
طرح باززنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 01 درس(ع): یک شنبه 10:00-12:00 ترم دوم 1393
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2