بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

سعید نجفی زیارانی

سعید نجفی زیارانی

سعید نجفی زیارانی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهدوی امیر Kish Island Music Halls کارشناسی
محمدجواد توکلی طراحی و توسعه مجموعه سوارکاری جزیره کیش کارشناسی دانلود 1393/06/27
محمدجواد توکلی طراحی و توسعه مجموعه سوارکاری جزیره کیش کارشناسی دانلود 1393/06/27
دارابی ‌ جواد طرح جامع مسجد مقدس جمکران قم کارشناسی ارشد
نادر چادرباف فرودگاه بین المللی اهواز کارشناسی ارشد 1375
نادر چادرباف فرودگاه بین المللی اهواز کارشناسی ارشد 1375
مرادی حمیدرضا طراحی مجموعه دانشگاهی علوم اجتماعی، علوم تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه کارشناسی ارشد
‌ جواد دارابی طرح جامع مسجد مقدس جمکران قم کارشناسی ارشد 1374
‌ جواد دارابی طرح جامع مسجد مقدس جمکران قم کارشناسی ارشد 1374
فیاضی صادق طرح بهسازی محدوده اطراف دروازه سنگی خوی کارشناسی ارشد
صادق فیاضی طرح بهسازی محدوده اطراف دروازه سنگی خوی کارشناسی ارشد دانلود 1375
صادق فیاضی طرح بهسازی محدوده اطراف دروازه سنگی خوی کارشناسی ارشد دانلود 1375
مهدی فقیه ایمانی طراحی پایانه حجاج فرودگاه شهرکرد کارشناسی دانلود 1392/11/26
مهدی فقیه ایمانی طراحی پایانه حجاج فرودگاه شهرکرد کارشناسی دانلود 1392/11/26
منزوی محمد مجموعه فرهنگی - گردشگری تازه آباد بندر انزلی مرکز رفاهی اساتید دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران کارشناسی
توکلی محمدجواد طراحی و توسعه مجموعه سوارکاری جزیره کیش کارشناسی
حمیدرضا مرادی طراحی مجموعه دانشگاهی علوم اجتماعی، علوم تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1378
حمیدرضا مرادی طراحی مجموعه دانشگاهی علوم اجتماعی، علوم تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمد منزوی مجموعه فرهنگی - گردشگری تازه آباد بندر انزلی مرکز رفاهی اساتید دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران کارشناسی دانلود 1376
محمد منزوی مجموعه فرهنگی - گردشگری تازه آباد بندر انزلی مرکز رفاهی اساتید دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران کارشناسی دانلود 1376
فقیه ایمانی مهدی طراحی پایانه حجاج فرودگاه شهرکرد کارشناسی
امیر مهدوی Kish Island Music Halls کارشناسی دانلود 1391/04/31
امیر مهدوی Kish Island Music Halls کارشناسی دانلود 1391/04/31
چادرباف نادر فرودگاه بین المللی اهواز کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
بیان معماری 1 9101113 2 05 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 07 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
بیان معماری 3 9101529 2 07 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
بیان معماری 2 9101545 2 06 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
بیان معماری 1 9101113 2 05 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
طرح معماری 1 9101104 5 06 درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00 ترم دوم 1393
نمایش 11 نتیجه
از 1