بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

سعید یوسفی

سعید یوسفی

سعید یوسفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حاجی زاده آسیه ارائه الگوی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در ابرپروژه های عمرانی ایران کارشناسی ارشد
آسیه حاجی زاده ارائه الگوی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در ابرپروژه های عمرانی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/04
آسیه حاجی زاده ارائه الگوی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در ابرپروژه های عمرانی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/04
امیر خسروانی توسعه روشی دینامیکی در برنامه ریزی پروژه های پیچیده مهندسی با رویکرد سیستمی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
مرتضی رضایی Agile Change Management methodology development for improving schedule, budget and agility in construction projects کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
نیما یزدانی بررسی نیازها و الزامات طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور صنعت نفت کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
نیما یزدانی بررسی نیازها و الزامات طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور صنعت نفت کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
سارا فدوی توسعه روشی برای انتخاب سیستم بهینه اجرای طرح ها و پروژه های پایین دستی صنعت نفت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/03
سارا فدوی Developing a Method for Project Delivery System Selection for Iran Oil and Gas Downstream Industry دانلود 1396/03/03
سارا فدوی Developing a Method for Project Delivery System Selection for Iran Oil and Gas Downstream Industry دانلود 1396/03/03
منا فروزانفر بهینه سازی منابع انسانی در سازمان های پروزه محور کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
فربد مرتضوی توسعه مدل زیان ناشی از تأخیر در پروژه های ساخت دانلود 1396/02/30
فربد مرتضوی توسعه مدل زیان ناشی از تأخیر در پروژه های ساخت دانلود 1396/02/30
فروزانفر منا بهینه سازی منابع انسانی در سازمان های پروزه محور کارشناسی ارشد
رومینا نظریان توسعه مدل مدیریت ریسک برای مگاپروژه های آبی در فاز بهره برداری دانلود 1396/03/03
رومینا نظریان توسعه مدل مدیریت ریسک برای مگاپروژه های آبی در فاز بهره برداری کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/03
رومینا نظریان توسعه مدل مدیریت ریسک برای مگاپروژه های آبی در فاز بهره برداری دانلود 1396/03/03
یزدانی نیما بررسی نیازها و الزامات طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور صنعت نفت کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مصالح ساختمانی 9101601 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش های مدیریت پروژه 2 9101265 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ایستائی 9101155 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مصالح ساختمانی 9101601 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت تشکیلات کارگاهی 9101600 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (08:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت و مهندسی ارزش 9101513 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
پروژه های موردی مدیریت 9101511 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش های مدیریت پروژه 2 9101265 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ایستائی 9101155 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیستم های ساختمانی و روش های اجرا 9101502 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مصالح ساختمانی 9101601 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/21(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روش های مدیریت پروژه 2 9101265 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ایستائی 9101155 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مدیریت پروژه پیشرفته در ساختمان و صنعت 9101361 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1395
مصالح ساختمانی 9101601 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
برآورد و مدیریت کارگاه 9101205 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1395/10/21 | 08:00 - 12:00 ترم اول 1395
مدیریت و مهندسی ارزش 9101513 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
روش های مدیریت پروژه 1 9101370 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/25 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
روش های مدیریت پروژه 1 9101370 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
روش های مدیریت پروژه 2 9101265 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2