بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

سعید یوسفی

سعید یوسفی

سعید یوسفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 66409696
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییجوایز و افتخارات بین المللیعضویت در مجامع ملی و بین المللیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ایستائی 9101155 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
پروژه های موردی مدیریت 9101511 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روشهای مدیریت پروژه 2 9101265 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیستم های ساختمانی و روش های اجرا 9101502 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مدیریت تشکیلات کارگاهی 9101600 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1396/10/26 (08:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت و مهندسی ارزش 9101513 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مصالح ساختمانی 9101601 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ایستائی 9101155 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روشهای مدیریت پروژه 2 9101265 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مصالح ساختمانی 9101601 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/21(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ایستائی 9101155 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
برآورد و مدیریت کارگاه 9101205 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1395/10/21 | 08:00 - 12:00 ترم اول 1395
روشهای مدیریت پروژه 1 9101370 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
روشهای مدیریت پروژه 1 9101370 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/25 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
روشهای مدیریت پروژه 2 9101265 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
مدیریت پروژه پیشرفته د رساختمان و صنعت 9101361 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1395
مدیریت و مهندسی ارزش 9101513 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
مصالح ساختمانی 9101601 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
ایستائی 9101155 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/17 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
برآورد و مدیریت کارگاه 9101205 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1395/03/25 | 08:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2