بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

صدیقه مسائلی

صدیقه مسائلی

صدیقه مسائلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدحسین پورشمسی کاربست اقلیم و عوامل محیطی در طراحی درمانگاه در شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
محمدحسین پورشمسی کاربست اقلیم و عوامل محیطی در طراحی درمانگاه در شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
زهرا رشید طراحی فضای جمعی محله در دزفول با رویکرد تعاملات اجتماعی دانلود 1395/11/30
زهرا رشید طراحی فضای جمعی محله در دزفول با رویکرد تعاملات اجتماعی دانلود 1395/11/30
زهرا رشید طراحی فضای جمعی محله در دزفول با رویکرد تعاملات اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
نسترن فدایی جونقانی Designing the Social Housing Pattern Based on Human’s Psychological Qualities in Environment دانلود 1396/04/25
نسترن فدایی جونقانی Designing the Social Housing Pattern Based on Human’s Psychological Qualities in Environment کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/25
نسترن فدایی جونقانی Designing the Social Housing Pattern Based on Human’s Psychological Qualities in Environment دانلود 1396/04/25
زهرا گلگیری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد همنشینی با طبیعت در طبقات در شهر کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1396/01/23
دیدار محمدی نغمه گاه مدرسه موسیقی ایرانی کارشناسی پـیوسته

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 5 9101608 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی فضاهای شهری 9101610 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی معماری 4 9101607 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 02 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح معماری 5 9101109 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
طرح معماری 4 9101108 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
طرح معماری 5 9101109 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
تحلیل فضاهای شهری 9101030 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) | - ترم دوم 1394
طرح معماری 4 9101108 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 03 هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) | - ترم اول 1394
طرح معماری 5 9101109 5 02 درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00 ترم دوم 1393
تحلیل فضاهای شهری 9101030 3 02 درس(ع): یک شنبه 08:00-12:00 ترم دوم 1393
نمایش 13 نتیجه
از 1