بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

حسین طوسی

حسین طوسی

حسین طوسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های ساختمانی پیشرفته 9101489 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مصالح ساختمانی 9101601 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها 9101510 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار و روش تحقیق 9101508 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ایستائی 9101155 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مصالح ساختمانی 9101601 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نظریه های مدیریت پروژه 9101504 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت سیستم اطلاعاتی 9101514 2 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مدیریت سیستم اطلاعاتی 9101514 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ایستائی 9101155 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیستم های ساختمانی پیشرفته 9101489 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مصالح ساختمانی 9101601 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/21(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها 9101510 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1396/03/29(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سمینار و روش تحقیق 9101508 2 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1396/03/30(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
سمینار و روش تحقیق 9101508 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/30(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
ایستائی 9101155 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مصالح ساختمانی 9101601 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نظریه های مدیریت پروژه 9101504 2 02 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1395/10/29 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
نظریه های مدیریت پروژه 9101504 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
مدیریت سیستم اطلاعاتی 9101514 2 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1395/10/18 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2