بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

سید یحیی اسلامی

سید یحیی اسلامی

سید یحیی اسلامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 


علایق پژوهشی:‌ معماری، نظریه های معماری، سطح، تصویر، رسانه، رویکرد های جدید طراحی، طراحی دیجیتال، معماری زمینه گرا، معماری داخلی


کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدعلی اقارب پرست خوابگاه خانواده: بازطراحی خوابگاه متأهلین جلال آل احمد دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
غالب بهنام کاشانه و رشد خانواده (آپارتمانی پذیرای سکونت همزمان دو نسل از یک خانواده) کارشناسی ارشد
محسن حق‌پرست آزاد طراحی کتابخانه‌ی دیجیتال پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
ضیائی شادی بوم-گاه-اندیشه کارشناسی ارشد
سروش صابر White Blood Cell: Design of a Ranger Unit for the Different Climates of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/21
سروش صابر White Blood Cell: Design of a Ranger Unit for the Different Climates of Iran دانلود 1396/11/21
سروش صابر White Blood Cell: Design of a Ranger Unit for the Different Climates of Iran دانلود 1396/11/21
شادی ضیائی بوم-گاه-اندیشه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/24
شادی ضیائی بوم-گاه-اندیشه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/24
شادی ضیائی بوم-گاه-اندیشه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/24
علیرضا طاهری فرد تماشاگاه تجریش طراحی داخلی در بافت بازار تجریش کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/16
علیرضا طاهری فرد تماشاگاه تجریش طراحی داخلی در بافت بازار تجریش کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/16
طاهری فرد علیرضا تماشاگاه تجریش طراحی داخلی در بافت بازار تجریش کارشناسی ارشد
بهنام غالب کاشانه و رشد خانواده (آپارتمانی پذیرای سکونت همزمان دو نسل از یک خانواده) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
بهنام غالب کاشانه و رشد خانواده (آپارتمانی پذیرای سکونت همزمان دو نسل از یک خانواده) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
نیلوفر گیتی نما طراحی داخلی قایق تفریحی اقامتی با توجه به معماری جنوب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/31
مسیب نیا میثم تجربه ایرانی، برند جهانی ، معماری داخلی ساختمان اداری کارخانه تولید لاستیک و رابر ایران یاسا با رویکرد برندسازی کارشناسی ارشد
حق‌پرست آزاد محسن طراحی کتابخانه‌ی دیجیتال پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
اقارب پرست محمدعلی خوابگاه خانواده: بازطراحی خوابگاه متأهلین جلال آل احمد دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
میثم مسیب نیا تجربه ایرانی، برند جهانی ، معماری داخلی ساختمان اداری کارخانه تولید لاستیک و رابر ایران یاسا با رویکرد برندسازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
تفکر مینا معماری داخلی مرکز تجارت جی با رویکرد خوانایی و مسیر یابی کارشناسی ارشد
صادق المهدی واعظی زاده Interior architecture of the architectural studio, according to the iranian architectural concepts کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/31
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
ارائه معماری به کمک رایانه 9101550 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
طراحی و ساخت معماری به کمک رایانه 9101614 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
ارائه معماری به کمک رایانه 9101550 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح معماری داخلی 1 9101463 4 02 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
ارائه معماری به کمک رایانه 9101550 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1395
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
طراحی و ساخت معماری به کمک رایانه 9101614 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
ارائه معماری به کمک رایانه 9101550 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1395
تاریخ و مبانی نظری معماری داخلی 9101241 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
کاربرد پیشرفته کامپیوتر در معماری داخلی 9101176 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/29 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
ارائه معماری به کمک رایانه 9101550 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | - ترم دوم 1394
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
ارائه معماری به کمک رایانه 9101550 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | - ترم اول 1394
طرح معماری داخلی 1 9101463 4 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) 1394/10/23 | 20:00 - 22:00 ترم اول 1394
تاریخ و مبانی نظری معماری داخلی 9101241 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/14 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
کاربرد پیشرفته کامپیوتر در معماری داخلی 9101176 2 01 درس(ع): شنبه 14:00-16:00 ترم دوم 1393
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2