بخش‌های دانشکده بخش‌های دانشکده

تازه‌های دانشکده تازه‌های دانشکده

برگزاری سخنرانی مجازی: « پیشینه تاریخی همجواری باغ و شهر در ایران »

برگزاری سخنرانی مجازی: « پیشینه تاریخی همجواری باغ و شهر در ایران »

برگزاری سخنرانی مجازی: « مناره ها در دوره سلجوقی »

برگزاری سخنرانی مجازی: « مناره ها در دوره سلجوقی »

برگزاری سخنرانی مجازی: «رابطه دین و دولت در دوره ساسانی براساس سازه های معماری مذهبی »

برگزاری سخنرانی مجازی: «رابطه دین و دولت در دوره ساسانی براساس سازه های معماری مذهبی »

برگزاری سخنرانی مجازی: « معماری هزاره سوم پیش از میلاد در ایران: از شوش تا شهرسوخته »

برگزاری سخنرانی مجازی: « معماری هزاره سوم پیش از میلاد در ایران: از شوش تا شهرسوخته »

برگزاری سخنرانی مجازی:« جستجویی دوباره در تاریخ و فرهنگ معماری دوره ماد»

برگزاری سخنرانی مجازی: «جستجویی دوباره در تاریخ و فرهنگ معماری دوره ماد»