بخش‌های دانشکده بخش‌های دانشکده

کتاب‌های دکتر علی اصغر ادیبی کتاب‌های دکتر علی اصغر ادیبی

- تکَه انگاری فرایندی در طراحی معماری

مولف: دکتر علی‌اصغر ادیبی

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1390

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران