بخش های دانشکده بخش های دانشکده

ارتقاء رتبه علمی اساتید دانشکده معماری

ارتقاء رتبه علمی اساتید دانشکده معماری


با توجه به رویکرد دانشگاه در تاکید بر امور پژوهشی و آشکار نمودن توانایی­ های بالقوه موجود در دانشکده معماری، تلاش بر این است که هرم رتبه علمی اساتید ارتقاء یابد. در حال حاضر تعداد اعضای هیئت­ علمی دانشکده معماری که با رتبه استادی مشغول به فعالیت هستند شش تن است و از سی و هفت تن عضو هیئت­ علمی دانشکده، هجده درصد رتبه استادی و چهارده درصد رتبه دانشیاری دارند. تعداد هفت پرونده ارتقاء در کمیته منتخب پردیس و دو پرونده نیز در کمیسیون هنر، در حال بررسی است. امید است با تلاش این عزیزان دانشکده بتواند گام­ های دیگری برای رسیدن به اهداف والای خود بردارد.