بخش های دانشکده بخش های دانشکده

ارتقاء رتبه علمی خانم دکتر الهام اندرودی

ارتقاء رتبه علمی خانم دکتر الهام اندرودی


 

ارتقاء رتبه علمی خانم دکتر الهام اندرودی

با عنایت به فعالیتهای علمی و آموزشی خانم دکتر الهام اندرودی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافته اند.

دانشکده معماری ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون در تمام مراحل زندگی را دارد.