بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

ارتقاء رتبه علمی خانم دکتر الهام اندرودی

ارتقاء رتبه علمی خانم دکتر الهام اندرودی


 

ارتقاء رتبه علمی خانم دکتر الهام اندرودی

با عنایت به فعالیتهای علمی و آموزشی خانم دکتر الهام اندرودی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافته اند.

دانشکده معماری ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون در تمام مراحل زندگی را دارد.

   

آدرس کوتاه :