بخش های دانشکده بخش های دانشکده

ارتقاء رتبه علمی خانم دکتر سمیه فدائی نژاد

ارتقاء رتبه علمی خانم دکتر سمیه فدائی نژاد


 

 

با عنایت به فعالیتهای علمی و آموزشی خانم دکتر سمیه فدائی نژاد از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافته اند.

دانشکده معماری ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون در تمام مراحل زندگی را دارد.