بخش های دانشکده بخش های دانشکده

ارتقاء رتبه علمی دکتر احمد‌علی فرزین

ارتقاء رتبه علمی دکتر احمد‌علی فرزین


نظر به فعالیت‌های علمی و شایستگی‌های پژوهشی آقای دکتر احمد‌علی فرزین ایشان از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

دانشکده معماری ضمن عرض تبریک به این استاد گرامی، برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی در تمام شئون زندگی دارد.