بخش های دانشکده بخش های دانشکده

ارتقاء رتبه علمی دکتر حامد مظاهریان

ارتقاء رتبه علمی دکتر حامد مظاهریان


با توجه به شایستگی علمی و فعالیت‌های پژوهشی دکتر حامد مظاهریان، ایشان از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند. دانشکده معماری ضمن تبریک، برای این استاد گرامی موفقیت و سربلندی در تمامی شئون زندگی، آرزومند است.