بخش های دانشکده بخش های دانشکده

ارتقاء رتبه علمی دکتر سعید حقیر

ارتقاء رتبه علمی دکتر سعید حقیر


با توجه به فعالیت های پژوهشی و شایستگی علمی دکتر سعید حقیر، ایشان از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند. دانشکده معماری ضمن تبریک، برای این استاد گرامی موفقیت و سربلندی در تمامی شئون زندگی را آرزومند است.