بخش های دانشکده بخش های دانشکده

ارتقاء رتبه علمی دکتر عباسعلی ایزدی

ارتقاء رتبه علمی دکتر عباسعلی ایزدی


با توجه به فعالیت‌های پژوهشی و شایستگی علمی دکتر عباسعلی ایزدی، ایشان از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند. دانشکده معماری ضمن تبریک، برای این استاد گرامی موفقیت و سربلندی در تمامی شئون زندگی را آرزومند است.