بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اصلاحیه مربوط به اطلاعیه شماره یک آزمون دکتری 96

اصلاحیه مربوط به اطلاعیه شماره یک آزمون دکتری 96


اصلاحیه اطلاعیه شماره 1

قابل توجه پذیرفته‌‏شدگان آزمون دکتری

سال 1396

متقاضیان جهت انجام آزمون کتبی تخصصی، طبق جدول زیر به دانشکده معماری سالن امتحانات مراجعه نمایند. همراه داشتن کلیه مدارک آموزشی و پژوهشی الزامی می باشد.

  

رشته معماری

رشته معماری منظر

رشته مرمت

 شنبه 17 تیر  1396

 شنبه 17 تیر1396 

 شنبه 17 تیر 1396

ساعت

13 تا 16 

ساعت 

 30/8 تا 30/11   

  ساعت 

30/8 تا  30/11