بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اطلاعیه آموزشی مربوط به دانشجویان کارشناسی ورودی 93 به بعد

اطلاعیه آموزشی مربوط به دانشجویان کارشناسی ورودی 93 به بعد


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی 93 به بعد

لطفا موارد مندرج در اطلاعیه زیر را مطالعه نموده و در سیستم جامع گلستان انجام دهید.