بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اطلاعیه دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه مجازی برای ورودی 1395

اطلاعیه دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه مجازی برای ورودی 1395


به آگاهی دانشجویان می رساند ساعت کلاس درس مدیرست تدارکات پروژه با آقای دکتر پرچمی از روز شنبه ساعت 15 تا 17 به روز سه شنبه ساعت 16 تا 18 منتقل گردید.

همچنین کارت دانشجویی این دوره آماده تحویل گردیده. دانشجویان می باید برای دریافت به دفتر دوره مجازی (خانم اعتمادی) مراجعه نمایند.