بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اطلاعیه مربوط به دفاع بهمن ماه 96 دوره کارشناسی معماری

اطلاعیه مربوط به دفاع بهمن ماه 96 دوره کارشناسی معماری


دانشجویانی که می‏‌خواهند بهمن ماه 96 از طرح نهایی خود دفاع نمایند، می‌‏باید موارد زیر را با رعایت زمانبندی انجام دهند:

 

1- تا پایان روز چهار‏شنبه 13 دی ماه، نام خود را جهت برنامه‌‏ریزی جلسات داوری، به دانشکده اعلام نمایند.

2- راس ساعت 12 روز چهار‏شنبه 20 دی ماه، در جلسه توجیهی مربوط به پروژه های نهایی (در محل آتلیه 4) شرکت نمایند.

3- تا پایان روز دو‏شنبه 9 بهمن ماه، برگه شماره 4 (ارائه طرح نهایی و درخواست داوری)، کارنامه و سه نسخه از  گزارش طرح نهایی کامل شده خود را به دفتر دانشکده تحویل نمایند. در صورت دیر کرد پس از این ساعت به میزانی که شورای آموزشی دانشکده تعیین خواهد کرد، از نمره نهایی پروژه دانشجویان، کسر خواهد شد.

4- کلیه شیت های نهایی و ماکت خود را همراه با برگه شماره 5 (گزارش پیشرفت پروژه نهایی) از ساعت 11 الی 2 بعدازظهر روز دوشنبه 16 بهمن ماه به گروه تحویل نمایند. زمانبندی جلسه های داوری پس از تحویل دانشجویان مشخص خواهد شد. در صورت دیر کرد پس از این ساعت به میزانی که شورای آموزشی دانشکده تعیین خواهد کرد، از نمره نهایی پروژه دانشجویان، کسر خواهد شد.

 

تاریخ برگزاری جلسه پیش داوری روز دوشنبه 16 بهمن ماه می‏‌باشد.

تاریخ برگزاری جلسات داوری روز سه شنبه 17 و چهارشنبه  18 بهمن ماه می‏‌باشد.